โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส 2565


 
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส

 O1 : โครงสร้างสถานศึกษา
 
  >  คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
 
  > คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O3 : อำนาจหน้าที่
 
  > คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
         สถานศึกษา

 
  > คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O5 : ข้อมูลติดต่อ
 
  > ระบบสารสนเทศ
  > เว็บไซต์โรงเรียน

 
 O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  > คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   เว็บไซต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
   จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
   เพจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 > รวมเพจกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
 
   เว็บไซต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
   เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   เพจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 O9 : Social Network
 
   เว็บไซต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
   เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   เพจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
 
  แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ปี2565
(แผนปฏิบัติการประจำปี)
 O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม
          การดำเนิน ประจำปี รอบ
 6 เดือน

 
  สรุปรายงานโครงการปีการศึกษา 2564
 O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  รายงานผลของปี พ.ศ.2565
 O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   >1.[คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ]
  >2.คู่มือการปฏิบัติงาน]   
      [
คู่มือเจ้าหน้า กลุ่มบริหารงานบุคลากร ]
 >3.[คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป]
 >4.[คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ]
 O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  คู่มือนักเรียน 2565
  คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
 
 O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Social Network
 
 O16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจ
           การให้บริการ
  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจปี พ.ศ.2565
 O17 : E-Service   ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค
  ระบบรับสมัครนักเรียน

 > ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

 O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
  > แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565
 
 O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
           งบประมาณ รอบ
 เดือน

 
   คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
           ประจำปี

 
 >  คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
           แผนการจัดหาพัสดุ
  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
 
 O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
           จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

 
  เว็บไซต์โรงเรียนในหน้าประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
 O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
          การจัดหาพัสดุรายเดือน

 
  > แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
 O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
           การจัดหาพัสดุประจำปี

 
  รายงานผลกการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 >  คำสั่ง แต่งต้ังข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 
 O26 : การดำเนินงานตามนโยบาย
           การบริหารทรัพยากรบุคคล
  เป็นข้อมูลการจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
  > คำสั่ง แต่งต้ังข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 
 O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและ
           พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฏระเบียบเกี่ยวกับ
 O28 : รายงานผลการบริหารและ
           พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.2564
 
 O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
           การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
 > คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          และประพฤติมิชอบ

 
  >  เว็บไซต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
   เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   เพจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  >  แบบฟอร์มการร้องเรียน
 O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
           การทุจริตและประพฤติมิชอบ
           ประจำปี (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 
 O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
   เว็บไซต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
   เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   เพจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
     [ ครั้งที่ 1 ]    [ ครั้งที่ 2  ]
 การประชุมสมาคมครูผู้ปกครอง
 การประชุมครูประจำเดือน
 > การประชุมครูผู้ปกครองเครือข่าย
 > การประชุมสมาคมศิษย์เก่า
 O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            [ภาษาไทย]    [ภาษาอังกฤษ]
   กิจกรรมปลุกจิตสำนึกในองค์กร อยู่ในระหว่างดำเนินการ เริ่มวันที่ 17 กันยายน 2565
 >  บันทึกข้อตกลง ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564
 > ประชุมผู้บริหารและการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
 O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านการคอรัปชั่น
   ปี พ.ศ.2565 (9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้าน
   คอรัปชั่นสากล)  ปีที่ผ่านมาไม่มีกิจกรรม
   เนื่องจากจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
   ออนไลน์
 > 
 ประชุมผู้บริหารและการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
 > บันทึกข้อตกลง ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564
 > กิจกรรม อบรมผู้นำนักเรียนปีการศึกษา 2565
 
 O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
           ประจำปี

 
 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
           การทุจริต

 
 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  >  กิจกรรมงานเกษียณ
  >  การดูแลบุคลากรในองค์กร
  >  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
  >  กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร วันสงกรานต์
  >  กิจกรรมไหว้ครู ศิลปะ  
  >  กิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน
 O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
           ประจำปี

 
  >  กิจกรรมปลุกจิตสำนึกในองค์กร อยู่ในระหว่างดำเนินการ เริ่มวันที่ 17 กันยายน 2565
 O40 : รายงานการติดตามการดำเนินการ
           ป้องกันการทุจริต ประจำปี
           รอบ
 เดือน

 
  >  กิจกรรมปลุกจิตสำนึกในองค์กร อยู่ในระหว่างดำเนินการ เริ่มวันที่ 17 กันยายน 2565
 O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
            การทุจริตประจำปี

 
  >  คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
           ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
  >  คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
           คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
           หน่วยงาน

 
  รายงานผลการดำเนินงาน
 > ขั้นตอนการจัดการ 
 >  ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 

 
 


โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,13:33   อ่าน 1090 ครั้ง