โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฏร์วิทยาลัย”

       ลำดับที่                  ชื่อ-สกุล       ปีที่ดำรงตำแหน่ง
           1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
              10
              11
              12
              13
   นายเป้             เมฆพิน
   นายจ่าย           อัครจาคะ
   รองอำมาตย์ตรี  อยู่ดวงรัตน์
   ขุนสัตยธรรม     ศึกษากร
   นายพร้อม        จิตย์ศิริ
   นายถิ่น            รัติกนก
   นายจรัล          ธรรมพันธ์
   นายส่ง           ไชยสิทธิ์
   นายมานะ        เอี่ยมสกุล
   นายแถม         บุญบุตร
   นายดุสิต         ศิริพงษ์
   นายบุญปลูก    งามขำ
   นายถวิล         บุรีรักษ์
                2454-2462
                2463-2469
                2470-2470
                2471-2481
                2482-2483
                2484-2484
                2485-2488
                2489-2490
                2491-2493
                2494-2494
                2495-2507
                2507-2510
                2510-2514