โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์    ปรัชญา
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 


 
     ปรัชญา นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี  
     คำขวัญ เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์
  เอกลักษณ์   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  อัตลักษณ์ เรียนรู้ได้มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย