โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย 

พันธกิจ
               1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่านิยมของความเป็นไทย
               2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี
               3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม พัฒนาการด้านความคิดและสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
               4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้  ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
               5. พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการใช้วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น
               6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
               7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า
               8. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษากับชุมชน
 
เป้าประสงค์
               1. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
               2. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศในสาระการเรียนรู้และการเลือกใช้เทคโนโลยี
               3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดและสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
               4. โรงเรียนมีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ การจัดการศึกษาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
               5. ครูมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาตนเองและผู้เรียน
               6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศที่ดี
               7. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า
               8. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชน