โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส 2563
 
 

     ·       O1 : โครงสร้างสถานศึกษา

     ·         O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

     ·         O3 : อำนาจหน้าที่

     ·         O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

     ·         O5 : ข้อมูลติดต่อ

     ·         O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     ·         O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ·         O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)

     ·         O9 : Social Network

     ·         O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี

     ·         O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน

     ·         O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     ·         O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     ·         O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     ·         O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     ·         O16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ

     ·         O17 : E-Service

     ·         O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     ·         O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

     ·         O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     ·         O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     ·         O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

     ·         O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     ·         O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     ·         O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ·         O26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

{    ·         O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     ·         O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     ·         O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ·         O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ·         O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

     ·         O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     ·         O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     ·         O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     ·         O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     ·         O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

{    ·         O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     ·         O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     ·         O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     ·         O40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

     ·         O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     ·         O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ·        O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,16:19   อ่าน 5073 ครั้ง