Get Adobe Flash player

 

1-4-2562รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา...
17/03/2562, 20:48 เขียนโดย phuth 91
big-dayกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย(ฺBig...
17/03/2562, 20:35 เขียนโดย phuth 55
2019-03-13-14-25-02การนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ มื่อวันที่ 28...
13/03/2562, 21:25 เขียนโดย phuth 24
tedetมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์...
13/03/2562, 21:20 เขียนโดย phuth 28
fdgdfdgdfgการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา...
13/03/2562, 21:12 เขียนโดย phuth 21
2019-02-28-11-09-51เยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา...
28/02/2562, 18:09 เขียนโดย phuth 84
2019-02-28-11-04-10พิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ทำความดี ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา...
28/02/2562, 18:04 เขียนโดย phuth 106
1-2กิจจกรรม ค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ภาพข่าวโดยคุณครูสุพัฒน์...
22/02/2562, 17:59 เขียนโดย phuth 141
2019-02-21-14-49-54การอบรมโครงการความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพลวั...
21/02/2562, 21:49 เขียนโดย phuth 54
2019-02-25-10-17-26การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องถนนพระร่วมฤาจะถูกลืม.. ภาพข่าวโดยคุณครูโชติรส แตงดารารัตน์ วันที่ 15...
18/02/2562, 17:17 เขียนโดย phuth 54
pure-loveกิจกรรม รณรงค์ Pure love ..รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม...
15/02/2562, 17:02 เขียนโดย phuth 33
gffhfghผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการครั้งที่ 16 ภาพข่าวโดยคุณครูปัญญา  คำสีทา ขอแสดงยินดีกับ ทีมสิงห์ ก.พ....
14/02/2562, 17:04 เขียนโดย phuth 89
2562-03-15-14-24  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท...
15/03/2562, 14:24 เขียนโดย wattana 1612
2562-03-13-1108 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา...
13/03/2562, 11:08 เขียนโดย wattana 2491
2562-12-3-2562-16-48 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา...
12/03/2562, 16:48 เขียนโดย wattana 5659
1-4-2560-sp-2    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4...
04/03/2562, 09:00 เขียนโดย wattana 3448
1-2564  ++++ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561+++++ [ download...
28/02/2562, 10:38 เขียนโดย phuth 1477
2562rr34r34r รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร pdf...
20/02/2562, 16:47 เขียนโดย phuth 4323
1-2563  [แก้ไข 7/2/2562  เวลา 12.00. น]ประกาศ แจ้งกำหนดนัดหมาย การปิดเรียน และการสอนปลายภาคเรียน [ download...
07/02/2562, 10:38 เขียนโดย phuth 1530
2562ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ...
06/01/2562, 23:28 เขียนโดย phuth 680
1-4-2566        ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)  ประกาศการรับสมัครนักเรียน...
26/12/2561, 10:24 เขียนโดย wattana 9166
1-2562  [แก้ไข 21/12/2561  เวลา 16.30. น]กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ download...
18/12/2561, 10:38 เขียนโดย wattana 1436
25-10-61 กำหนดการและลำดับขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ( Classroom Meeting)  ครั้งที่  ๒  ปีการศึกษา ...
25/10/2561, 16:13 เขียนโดย thiraphat 464

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจ ใช่เลย