Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 621
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 847
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 143
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 391
กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) เขียนโดย ananchai 109
"ถวายภักดิ์...รักพ่อ" ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เขียนโดย ananchai 352
กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " เขียนโดย chatchai pinchaimoon 183
ค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ananchai 137
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ananchai 116
กิจกรรมค่ายดูงานศิริราช ...นาเกลือ.. ป่าชายเลน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 76
การอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 เขียนโดย phuth 114
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มาจัดกิจกรรมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เขียนโดย ananchai 117
สมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชรประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เขียนโดย phuth 94
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น เขียนโดย phuth 166
การเลือกครูหัวหน้าคณะสีและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 100
น้ำดื่มKP....ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย อำเภอ พรานกระต่าย เขียนโดย phuth 91
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR เขียนโดย phuth 84
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย phuth 499
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ananchai 206
กิจกรรมอำลาของนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกัน โครงการ YES Aboard เขียนโดย ananchai 155
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 306
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 141
สนามสอบบรรจุข้าราชการครู ปี 2560 เขียนโดย phuth 77
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 227
โครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี กิจกรรมอาสาสมัครรักประเทศไทย ด้วยทุนทางปัญญาไทย เขียนโดย phuth 127
ค่ายว่ายน้ำเพื่อชีวิต : OBEC ACTIVE LEARNING CAMP เขียนโดย phuth 358
โครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 172
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสภานักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย phuth 226
ชมรมต้นกล้ากำแพงเพชรมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาล เขียนโดย phuth 155
การอบรมผู้นำพลเมืองในการจัดการชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง เขียนโดย phuth 168