Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระ เขียนโดย ananchai 214
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย chatchai pinchaimoon 211
ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตเพื่อการนำไปใช้ เขียนโดย ananchai 217
ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เขียนโดย ananchai 196
กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เขียนโดย ananchai 201
กิจกรรมค่ายผู้นำประจำปี 2560 เขียนโดย ananchai 194
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ananchai 165
กิจกรรม "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย ananchai 208
โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 500
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย chatchai pinchaimoon 470
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน เขียนโดย ananchai 128
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 682
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 902
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 197
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 454
กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) เขียนโดย ananchai 168
"ถวายภักดิ์...รักพ่อ" ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เขียนโดย ananchai 400
กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " เขียนโดย chatchai pinchaimoon 247
ค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ananchai 188
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ananchai 176
กิจกรรมค่ายดูงานศิริราช ...นาเกลือ.. ป่าชายเลน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 137
การอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 เขียนโดย phuth 187
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มาจัดกิจกรรมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เขียนโดย ananchai 171
สมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชรประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เขียนโดย phuth 156
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น เขียนโดย phuth 227
การเลือกครูหัวหน้าคณะสีและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 153
น้ำดื่มKP....ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย อำเภอ พรานกระต่าย เขียนโดย phuth 143
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR เขียนโดย phuth 131
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย phuth 603
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ananchai 255