Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย chatchai pinchaimoon 166
ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตเพื่อการนำไปใช้ เขียนโดย ananchai 176
ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เขียนโดย ananchai 160
กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เขียนโดย ananchai 149
กิจกรรมค่ายผู้นำประจำปี 2560 เขียนโดย ananchai 157
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ananchai 128
กิจกรรม "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย ananchai 173
โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 462
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย chatchai pinchaimoon 422
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน เขียนโดย ananchai 102
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 647
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 869
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 167
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 413
กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) เขียนโดย ananchai 131
"ถวายภักดิ์...รักพ่อ" ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เขียนโดย ananchai 373
กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " เขียนโดย chatchai pinchaimoon 215
ค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ananchai 158
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ananchai 135
กิจกรรมค่ายดูงานศิริราช ...นาเกลือ.. ป่าชายเลน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 109
การอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 เขียนโดย phuth 143
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มาจัดกิจกรรมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เขียนโดย ananchai 137
สมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชรประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เขียนโดย phuth 124
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น เขียนโดย phuth 191
การเลือกครูหัวหน้าคณะสีและคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย phuth 122
น้ำดื่มKP....ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย อำเภอ พรานกระต่าย เขียนโดย phuth 118
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR เขียนโดย phuth 102
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย phuth 548
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ananchai 224
กิจกรรมอำลาของนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกัน โครงการ YES Aboard เขียนโดย ananchai 177