Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย phuth 475
นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้ารับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมกำแพงเพชร ปี 2559 เขียนโดย Wattana 576
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เนื่องในมาศึกษาดูงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย Wattana 554
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เขียนโดย phuth 683
เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เขียนโดย phuth 623
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหา เขียนโดย phuth 475
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1284
การอบรมการเล่น กีฬาบริดจ์ เขียนโดย phuth 460
นักศึกษาวิชาทหารปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 478
“รักกันต้องชวนกันทำสิ่งดีๆ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เขียนโดย phuth 328
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 707
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย phuth 517
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่อผู้กระทำความดี เขียนโดย phuth 545
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2559 เขียนโดย phuth 445
กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 504
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เขียนโดย potchara 299
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 550
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 932
ต้อนรับ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เขียนโดย Wattana 713
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" แก่นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 839
"นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "K.P.CONTEST ครั้งที่ 6” เขียนโดย tong 681
รูปรวมห้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย james 944
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เขียนโดย james 347
ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 479
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 423
กิจกรรมวันครู 2559 เขียนโดย phuth 493
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย phuth 460
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สทท.11 พิษณุโลก เขียนโดย phuth 465
งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เขียนโดย phuth 347
กิจกรรมก้าวเข้าสู่อาเซียน เขียนโดย phuth 473