Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เขียนโดย phuth 652
เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เขียนโดย phuth 586
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหา เขียนโดย phuth 446
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1221
การอบรมการเล่น กีฬาบริดจ์ เขียนโดย phuth 423
นักศึกษาวิชาทหารปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 431
“รักกันต้องชวนกันทำสิ่งดีๆ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เขียนโดย phuth 297
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 644
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย phuth 482
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่อผู้กระทำความดี เขียนโดย phuth 494
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2559 เขียนโดย phuth 413
กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 456
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เขียนโดย potchara 271
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 516
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 891
ต้อนรับ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เขียนโดย Wattana 618
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" แก่นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 778
"นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "K.P.CONTEST ครั้งที่ 6” เขียนโดย tong 604
รูปรวมห้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย james 912
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เขียนโดย james 309
ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 420
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 390
กิจกรรมวันครู 2559 เขียนโดย phuth 460
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย phuth 418
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สทท.11 พิษณุโลก เขียนโดย phuth 425
งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เขียนโดย phuth 312
กิจกรรมก้าวเข้าสู่อาเซียน เขียนโดย phuth 441
ประกวดสุนทรพจน์ "สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" เขียนโดย tong 379
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 764
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เขียนโดย potchara 387