Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อสามแสน เขียนโดย phuth 61
กิจกรรม. “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เขียนโดย phuth 31
มอบเงินรางวัลให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย phuth 88
ตรวจเยี่ยมและติดตามการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 177
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 269
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย(ฺBig day) เขียนโดย phuth 144
การนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา เขียนโดย phuth 60
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : TEDET เขียนโดย phuth 74
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 72
เยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย phuth 113
พิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ทำความดี เขียนโดย phuth 155
กิจจกรรม ค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เขียนโดย phuth 205
การอบรมโครงการความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพลวัตการเรียนรู้สำหรับครู เขียนโดย phuth 81
การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องถนนพระร่วมฤาจะถูกลืม.. เขียนโดย phuth 94
กิจกรรม รณรงค์ Pure love ..รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม "การสร้างความรักที่ถูกต้องบด้วยมุมมองวัยใส" เขียนโดย phuth 67
ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการครั้งที่ 16 เขียนโดย phuth 115
กิจกรรม "วันมาฆบูชาวันแห่งความรักที่แท้จริง" เขียนโดย phuth 89
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย phuth 83
การแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย phuth 291
การแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย phuth 85
กิจกรรมแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 670
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นเพชรศิลา 107 เขียนโดย phuth 750
การสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม เขียนโดย phuth 103
ชุมนุจิตอาสา ได้เปิดร้านค้าเพื่อการกุศล เขียนโดย phuth 107
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี2562 เขียนโดย phuth 96
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 เขียนโดย phuth 171
ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 164
การจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 เขียนโดย phuth 88
มอบโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนคนดีศรีสังคม เขียนโดย phuth 116
ค่ายลูกเสือ”บ้านคุ้มจันทร์” นักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 213