Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสาร ว 21/2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 91
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 1065
สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนโดย phuth 54
รายชื่อนักเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 146
เอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM เขียนโดย phuth 373
เอกสารงานวิชาการ เขียนโดย phuth 149
ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 279
ดาว์โหลดเอกสาร หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เขียนโดย phuth 158
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) เขตกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 140
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 229
ประกาศห้องเรียน และหมายเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 7611
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 4337
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 8733
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O - NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 2270
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O - NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 1346
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 4468
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 2201
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 3258
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 6785
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 3979
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 1775
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 6504
แจ้งกำหนดนัดหมายปิดโรงเรียนและสอบปลายภาค เขียนโดย phuth 1946
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562 เขียนโดย phuth 908
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 11567
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 1548
กำหนดการและลำดับขั้นตอน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เขียนโดย thiraphat 629
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย phuth 965
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET เขียนโดย phuth 685
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3646