Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 3426
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 7819
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O - NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 2059
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O - NET ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 1156
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 3956
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 1983
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 2966
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 6321
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 3712
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 1582
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 5068
แจ้งกำหนดนัดหมายปิดโรงเรียนและสอบปลายภาค เขียนโดย phuth 1719
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562 เขียนโดย phuth 734
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 11187
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 1463
กำหนดการและลำดับขั้นตอน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เขียนโดย thiraphat 511
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย phuth 854
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET เขียนโดย phuth 595
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3536
ประกาศ ...... รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 1142
สมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)" เขียนโดย phuth 831
รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 เขียนโดย phuth 685
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส เขียนโดย phuth 393
ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 560
กำหนดนัดหมายการปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3075
ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว คณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 11517
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 4237
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 8504
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Wattana 2623
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET เขียนโดย phuth 5988