Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน].......ฉบับแก้ไข วันที่ 27/04/2560 เวลา 16.00 น. เขียนโดย phuth 1676
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน] เขียนโดย phuth 2129
กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 1716
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 8718
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 4020
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2798
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 3080
กำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย Wattana 3744
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2117
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 6425
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย prasit 243
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 1289
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 3494
แจ้งกำหนดการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 1721
ตารางจัดสอบข้อสอบส่วนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 915
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึุกษา 2559 เขียนโดย phuth 2517
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 16008
ประกาศห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 เขียนโดย Wattana 614
กิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย phuth 230
ประกาศการสอบกลางภาค ตารางห้องสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 1108
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช และกิจกรรมเทิดพระเกียรติแสดงความอาลัย ร.9 เขียนโดย Wattana 336
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๖๐ เครื่อง เขียนโดย Wattana 390
แจ้งกำหนดนัดหมาย เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 1091
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย potchara 1897
เสื้อที่ระลึก 105 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 1722
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ONET เขียนโดย prasit 609
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบประเมิน TEDET เขียนโดย potchara 1260
สัญลักษณ์ ๑๐๕ ปี ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม (วัชรราษฎร์วิทยาลัย-สตรีนารีวิทยา) เขียนโดย potchara 1578
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน ๔ สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ เขียนโดย Wattana 469
รามนามผู้บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร ๓ และภูมิทัศน์ เขียนโดย Wattana 8621