Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

 หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.29 (7 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นายสุนทร ชตาเริกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 
นางสมจิตร หุตะเสวี นางรินทร์นภา ทองอ่อน นางศิริลักษณ์ ชาญเชี่ยว นางสมสุข สุพรรณนานา
 
นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต นางสาวอภิญญา กล่อมยงค์ นางวันเพ็ญ  พยอม  นางสาวสุรางค์ ผู้อยู่สุข
     
นายวัฒนา กระต่ายทอง นางสาวธัญลักษณ์  หุตะเสวี     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน