Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.29 (7 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาววรรณา อารีรบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 
นายสุนทร ชตาเริกษ์ นางรินทร์นภา ทองอ่อน นางสาวปทัยทิพย์ พลไตรสิทธิ์ นางสมสุข โสพรรณา
 
นางศิริลักษณ์ ชาญเชี่ยว นางสมจิตร หุตะเสวี นางสมปอง อุดมนิทัศน์ นางสาวสุรางค์ ผู้อยู่สุข
   
นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต นางสาวอภิญญา กล่อมยงค์ นางวันเพ็ญ  พยอม  นายวัฒนา กระต่ายทอง
       
นางสาวปัทมา  มีขันหมาก       

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน