Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

 

 
นางสาวบุษบา บูชาอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

       
นางอมรรัตน์ สิงห์คาร นางสาวภัสสรา แสนโสภณ นายนิกร  คล้ายทอง  นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิก
       
นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ นายพิษณุ ศิริวัฒน์ นายน้อย ราชขวัญ นายสุรชัย คงครอง
 
 
นางอุบลพรรณ สันติ์วง