Get Adobe Flash player

checker

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

 หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.01 (34 Votes)

 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ประวัติความเป็นมา

 .............................................................


โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้ดำเนินงานเรื่อยมา  
จนปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ได้มีการศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานให้เข้าใจมากขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ส่งผลให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ได้รับรางวัลดังนี้

 1.  รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ในงานประชุมวิชาการ  และนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว   ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  จังหวัดนครราชสีมา    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีป้ายพระราชทานปีการศึกษา  ๒๕๔๘ 

 2.  รับเกียรติบัตรพระราชทานลำดับที่ ๑  “เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น  อนุรักษ์สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต  ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน”    วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ในงานประชุมวิชาการ  และนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ณ  บริเวณพิพิธภัณฑ์เกาะและทะเลไทย  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

เกียรติบัตรพระราชทาน    ปีการศึกษา  ๒๕๕๐

 ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ผู้ประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ได้เสนอให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเข้ารับการประเมิน  เกียรติบัตรพระราชทานลำดับที่  ๒  ซึ่งเป็นเป็นเกียรติบัตรที่แสดงถึงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่เกิดจากความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย

 ภายในโรงเรียน  ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร  ครู  นักเรียน  นักการ  ตลอดจนกรรมการสถานศึกษา  สมาคมครูและผู้ปกครอง  และขยายผลไปสู่ชุมชน  โดยทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน  และแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างแท้จริง 

 

จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า  การนำเสนอผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ยังต้องเพิ่มเติม การดำเนินงานให้กว้างขวาง  ตลอดจนการรายงานผลจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย  ที่เป็นรูปธรรม  อย่างแท้จริง  จึงเสนอให้ทางโรงเรียนมีการวางแผนและมีความมุ่งมั่นพัฒนา  การดำเนินงานต่อไป  แต่จากหลักฐานผลงานต่างๆที่มีอย่างหลากหลาย  แสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินงานของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นอย่างดี  ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  จึงมอบใบประกาศ  แสดงถึง “มีความมุ่งมั่น  พัฒนาสถานศึกษา  ในวิถีนำไปสู่การเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  เพื่อ  บุคลากร มี  วิทยาการ  ปัญญา  และภูมิปัญญา  เข้าถึงประโยชน์แท้  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  จากนายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ในงานประชุมวิชาการ  และนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย   วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

ใบประกาศ  แสดงถึง “มีความมุ่งมั่น  พัฒนาสถานศึกษา  ในวิถีนำไปสู่การเป็นสถานอบรม

สั่งสอนเบ็ดเสร็จ  เพื่อ  บุคลากร มี  วิทยาการ  ปัญญา  และภูมิปัญญา  เข้าถึงประโยชน์แท้ 

บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  วันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒

 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี, 2543, หน้า 21)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ  จัดตั้งงาน  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  เห็นคุณค่า  ประโยชน์ความสวยงาม  อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  และได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่พระราชดำริและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์-โรงเรียนให้กับโรงเรียนที่สนใจ  สมัครใจที่จะร่วมสนองพระราชดำริ  สมัครเป็นสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีวิธีดำเนินการ  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการดำเนินงาน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  8  นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส่วนใหญ่ของโรงเรียน  และสอดคล้องกับในหมวด  4  แนวการจัดการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2545  มาตรา  25  รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงาน  และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูล  และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง  และมีประสิทธิภาพ

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โรงเรียนกำแพงเพชร-พิทยาคม  ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์-โรงเรียนเป็นสื่อในการดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และได้ดำเนินการเรื่อยมา  ปี พ.ศ. 2545  ผู้รายงานโครงการในฐานะเป็นเลขานุการ  และผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์-โรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ได้ทำบันทึกถึงผู้บริหารโรงเรียน  ขออนุญาตจัดประชุมบุคลากรภายในโรงเรียน  เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์  และแนวทางในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อมา  ผลจากการประชุม  และการได้รับความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง  อันประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูทุกกลุ่มสาระ  และนักเรียน  ทำให้การดำเนินงานมีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์  และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ส่งผลให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในงานประชุมวิชาการ  และนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  คลองไผ่  ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  15 – 19  ตุลาคม 2548 

แม้ว่าการดำเนินงานจะพัฒนาได้ระดับหนึ่ง  แต่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ  รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริให้บรรลุเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ผู้รายงานโครงการจึงได้ประสานงานกับคณะกรรมการ  เพื่อประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปี พ.ศ. 2549 – 2550  ให้สอดคล้องกับนโยบายระยะยาวของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  และได้เสนอโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ซึ่งยึดแนวทาง

การเรียนรู้ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปี  พ.ศ. 2550  คือ  ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน  มีหลักการว่า  รู้ศักยภาพ  รู้จินตนาการ  รู้ประโยชน์  โดยมีสาระการเรียนรู้  คือ  เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  จินตนาการเห็นคุณ  สรรค์สร้างวิธีการเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน

ผู้รายงานได้ประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชร-พิทยาคม  เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุง  และพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป  อันจะมีผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน  บุคลากรในโรงเรียน  และบุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญ  และประโยชน์ของพันธุกรรมพืช  ให้รู้จักหวงแหน  รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการอนุรักษ์  และใช้ทรัพยากรของประเทศ

ที่มา : คุณครูมารศรี  นิลรัตน์  หัวหน้างานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม