Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีจำนวนนักเรียนที่สอบได้ทั้งสิ้น  110 คน  สูงสุดในจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลโดย งานแนะแนว KP. Update 9 พ.ค.2557       

 ที่
 นาม
 ชื่อ - สกุล
 ม.
 หลักสูตร / สาขาวิชา
1 นางสาว กชกร วรรณาเวศน์ 6.5 ทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ.2548-2557)
2 นางสาว ดุสิตา บำรุงศรี 6.5 ทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
3 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์ 6.3 ทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
4 นางสาว พาณิภัค วีรแพทยโกศล 6.5 ทันตแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
5 นาย ธนภัทร โสตะจินดา 6.2 เภสัชศาสตรบัณฑิต /บริบาลเภสัชกรรม
6 นางสาว พันไมล์ เพชรประดับ 6.5 เภสัชศาสตรบัณฑิต /บริบาลเภสัชกรรม
7 นาย อภิภูมิ ศรีสุคันธพฤกษ์ 6.5 เภสัชศาสตรบัณฑิต /บริบาลเภสัชกรรม
8 นางสาว พอหทัย ชัยนภาพร 6.5 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
9 นางสาว พัชราภรณ์ ภิญโญ 6.2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
10 นาย ธนกร อภิรักษ์เมธากุล 6.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 นาย นิพพิชฌน์ ภัทรวิริยะคุณ 6.4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นาย ธนพัฒน์ เกียรติสิน 6.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมไฟฟ้า
13 นาย ดุสทิตต์ ลาภสนาเปรม 6.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมไฟฟ้า
14 นาย อนุกูล สิงห์เถื่อน 6.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมไฟฟ้า
15 นาย นิพิฐพนธ์ ชาญเชี่ยว 6.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมเคมี
16 นางสาว เบญญาภา ผันน้อย 6.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมเคมี
17 นาย มีนา เกิดเพ็ง 6.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมเคมี
18 นาย ณัฏฐ์นนท์ ชาญเชี่ยว 6.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมเครื่องกล
19 นาย รัฐ อาจหาญ 6.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมเครื่องกล
20 นางสาว สุภาพร อุตตะมะวงศ์ 6.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมอุตสาหการ
21 นาย อภิชัย เจริญผล 6.5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /วิศวกรรมโยธา
22 นางสาว สิริยากร น้อยมะเริง 6.1 บัญชีบัณฑิต
23 นางสาว จิตสุภา ทองไมตรี 6.1 บัญชีบัณฑิต
24 นางสาว จิราวรรณ กล่อมพันธุ์ 6.5 บัญชีบัณฑิต
25 นางสาว เฉลิมขวัญ เสือดอนกลอย 6.1 บัญชีบัณฑิต
26 นางสาว ณัฐนิฌา ทัพวงศ์ 6.2 บัญชีบัณฑิต
27 นางสาว มัลลิกา แก้วโต 6.1 บัญชีบัณฑิต
28 นางสาว กัญญาพัชร เสียงสุขสันติ 6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต /สถิติ
29 นางสาว อาภัสรา ฝั้นชมภู 6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต /คณิตศาสตร์
30 นางสาว ชนากานต์ จิตประไพ 6.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต /ฟิสิกส์
31 นางสาว วรรณภา กล้าหาญ 6.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /ฟิสิกส์
32 นางสาว คุณัญญา คงเผ่าพงษ์ 6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต /ฟิสิกส์ประยุกต์
33 นางสาว กรวีร์ คำพุฒ 6.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /เคมี
34 นางสาว สิทธิณี กลางนภา 6.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /เคมี
35 นางสาว ธนัสพร แนบเนียน 6.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต /เคมี
36 นางสาว สุภิสรา มีสกุล 6.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต /ชีววิทยา
37 นางสาว มินตรา อินทร์เขียว 6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต /จุลชีววิทยา
38 นาย ธนพล สีตะระโส 6.2 วิทยาศาสตร /ชีวเคมี+ชีววิทยาโมเลกุล ควบ วิทย์มหาบัณฑิต /ชีวเคมี
39 นาย สุริยะพงษ์ ขอนทอง 6.2 วิทย์บัณฑิต /ชีวเคมี+ชีววิทยาโมเลกุล ควบ วิทย์มหาบัณฑิต /ชีวเคมี
40 นางสาว เกศไพลิน วิรัชวงษ์ 6.3 วิทยาศาสตร์/ชีวเคมี+ชีววิทยาโมเลกุล ควบ วิทย์มหาบัณฑิต /ชีวเคมี
41 นางสาว คณิตา บุตรดี 6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต /เทคนิคการแพทย์
42 นาย ดิษยธันย์ บรรจง 6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต /เทคนิคการแพทย์
43 นางสาว ศิวารักษ์ จุมณี 6.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /เทคนิคการแพทย์
44 นาย ชวัลวิทย์ บุญส่ง 6.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /จิตวิทยา
45 นางสาว ราตรี ศรีวังราช 6.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต /วิทยาศาสตร์การแพทย์
46 นางสาว พรวิกา เจริญสุข 6.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต /วิทยาศาสตร์การเกษตร
47 นาย คุณาวุฒิ สงวนวัฒนา 6.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต /วิทยาการคอมพิวเตอร์
48 นาย ณัชพล รามสูต 6.7 รัฐศาสตรบัณฑิต
49 นางสาว ธัญพิชชา โชติพฤกษ์ 6.1 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
50 นางสาว ณัฐพร ตั้งแต่ง 6.6 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
51 นางสาว ณัฐวิภา เทพเกษร 6.1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
52 นางสาว ทิชากร เสวกวรรณ์ 6.1 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
53 นางสาว สิทฐิณี อินแก้ว 6.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ประวัติศาสตร์
54 นางสาว รดาณัฐ อินทรสูต 6.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ประวัติศาสตร์
55 นางสาว ภัณฑิรา สว่างศรี 6.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ประวัติศาสตร์
56 นางสาว กัลยรัตน์ วงษ์มณี 6.9 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ประวัติศาสตร์
57 นาย ธนาวุทธ สายหยุด 6.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ประวัติศาสตร์
58 นางสาว เบญจมาพร นาก้อนทอง 6.4 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
59 นางสาว ณัฐญาดา ทัพทวี 6.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
60 นางสาว ศศิ สุภาภรณ์ประดับ 6.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
61 นางสาว จิตรลดา ปิ่นทอง 6.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
62 นางสาว พิมลมาศ มงคลการ 6.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
63 นาย มหรรณพ สิทธิวงศ์ 6.7 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
64 นาย วีรภัทร ศิริพงษ์ 6.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต /พัฒนาสังคม
65 นางสาว ฃนัญญา เมฆประสาน 6.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ภาษาอังกฤษ
66 นางสาว ปภัสรา วัฒนไกร 6.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ภาษาอังกฤษ
67 นางสาว พิมพ์วลัญช์ เหล่าถาวร 6.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ภาษาอังกฤษ
68 นางสาว ปรียาภรณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ 6.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69 นางสาว ปาณิสรา มุสิกะปาน 6.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ภาษาเกาหลี
70 นางสาว พรพิรุณ พุทธิรังษีวงศ์ 6.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต /การท่องเที่ยว
71 นางสาว กาญจนานันท์ นพคุณ 6.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต /การท่องเที่ยว
72 นาย ภาคภูมิ แน่งน้อย 6.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต /การท่องเที่ยว
73 นางสาว พัณณกร ศรลัมพ์ 6.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต/ภาษาจีน
74 นางสาว สายชล หวังพิทักษ์วงศ์ 6.9 ศิลปศาสตรบัณฑิต /ภาษาฝรั่งเศส
75 นางสาว พิมพ์พร ทวยทา 6.2 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
76 นางสาว สุธาสินี โชติสกุล 6.5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
77 นางสาว ภรรณิภา ตันศุภเจริญโชค 6.1 นิติศาสตรบัณฑิต
78 นางสาว สะแกวัลย์ คำพรรณ 6.2 นิติศาสตรบัณฑิต
79 นางสาว วัณย์พัชร์ กุลธนันโชค 6.2 นิติศาสตรบัณฑิต
80 นาย ภีมเดช นิ่มทับทิม 6.3 นิติศาสตรบัณฑิต
81 นางสาว นันทนา หลับภา 6.3 นิติศาสตรบัณฑิต
82 นางสาว พรปวีณ์ มีทรัพย์ทอง 6.5 นิติศาสตรบัณฑิต
83 นาย เนวิน ขำสกุล 6.6 นิติศาสตรบัณฑิต
84 นาย ต่อเผ่า โฆษิตเลิศวัฒนา 6.7 นิติศาสตรบัณฑิต
85 นางสาว มุขสุดา พึ่งเงิน 6.9 นิติศาสตรบัณฑิต
86 นาย เทวชาติ วิเศษนาเรียง 6.1 นิติศาสตรบัณฑิต
87 นางสาว ฐาปนี กองทรง 6.1 นิติศาสตรบัณฑิต
88 นางสาว รวีวรรธน์ เรืองวงษ์ 6.9 นิเทศศาสตรบัณฑิต /การประชาสัมพันธ์
89 นางสาว คุณาทัย วรรณเหวก 6.1 นิเทศศาสตรบัณฑิต /สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
90 นางสาว ทิพย์วรา รักพ่วง 6.7 นิเทศศาสตรบัณฑิต /สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
91 นางสาว วรกมล จันทะประเทือง 6.2 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต /อนามัยสิ่งแวดล้อม
92 นางสาว กัญชลิตา เจริญผล 6.3 การศึกษาบัณฑิต /คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
93 นางสาว จิรัชญา เย้ยโพธิ์ 6.1 การศึกษาบัณฑิต /คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
94 นางสาว นิภาลักษ์ คล้อยโท้ 6.2 การศึกษาบัณฑิต /ภาษาไทย(หลักสูตร 5 ปี)
95 นาย ภาณุวัฒน์ มาสวัสดิ์ 6.2 การศึกษาบัณฑิต /ชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)
96 นางสาว วรัญญา เรือนมูล 6.6 การศึกษาบัณฑิต /ภาษาไทย(หลักสูตร 5 ปี)
97 นางสาว แพรพลอย พูลเกษร 6.7 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต /การออกแบบสื่อนวัตกรรม
98 นาย ชยทัต สุวรรณจันรัสมี 6.7 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต /ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
99 นางสาว ศรัณย์พร พรหมศิริรัตน์ 6.3 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต /ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
100 นาย ธนวัฒน์ ยาทองไชย 6.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การเงินและการธนาคาร
101 นาย ไชยวัฒน์ สกนธ์ผดุงเขต 6.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
102 นาย ณัฐวุฒิ มีทรัพย์ทอง 6.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การเงินและการธนาคาร
103 นาย เอกวัฒน์ เมธเศรษฐ 6.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจ
104 นางสาว สุธิดา รอดเจริญ 6.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจ
105 นาย พีรภัทร ส่องแสง 6.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจ
106 นาย ธนาธิป น่วมอินทร์ 6.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต/การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
107 นางสาว ฐิติชญา บุตรประเสริฐ 6.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
108 นางสาว บัณณพร ใจวิสุทธิ์หรรษา 6.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
109 นาย วุฒิพงษ์ เหลืองเพชรรัตน์ 6.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
110 นางสาว สุภานัน วงษ์สุนทร 6.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)