Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาพโดยคุณครู ศศิธร  ธรรมสังวาลย์

กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โดยมีชาวต่างชาติเจ้าของภาษาให้การอบรม  ทุกวัน อังคาร และวันศุกร์  ต้ังแต่เวลา 16.00-17.30 น.