Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.17 (3 Votes)

  

 

         พี่ ๆ ม.6 ที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา โควต้าต่าง ๆ มีใครบ้าง ค่อย ๆ ดูนะ เพราะว่า เยอะมาก ยินดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถเดินตามฝันของตัวเองได้สำเร็จ สำหรับคนที่ยังไม่มีชื่อ ยังมีโควต้าอีกมากมาย ที่รอพวกเราอยู่ ทั้ง โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย สู้ ๆ นะ น้อง ๆ เป็นกำลังใจให้พี่ ๆ ทุกคน  Laughing

 

สถิติรายงานการติดตามผลนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สรุปรายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน/ที่นั่ง
  1. มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 6
  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   62
  3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ   18
  4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12
  5. มหาวิทยาลัยศิลปากร   1
  6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น    1
  7. มหาวิทยาลัยบูรพา    3
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
  10.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   14
  11. มหาวิทยาลัยพะเยา   7
  12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   5
  13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    4
  14.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2
  15. สถาบันเทคโนราชมงคลล้านนาตาก 3
  16. สถาบันเทคโนราชมงคลกรุงเทพ   1
  17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ สอวน. 5
  18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2
  19. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (โครงการการทหารผ่านศึก) 1
  20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้   6
  21.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
  22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    38
  23.  มหาวิทยาลัยพายัพ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 10
  24. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 3
  25. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 3
  26. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 10
  27. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 10
  28. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 15
  29. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) 8
       รวม 258
         
  สี สรุป คณะที่เป็นที่นิยม ที่นั่ง หมายเหตุ
    คณะแพทย์ศาสตร์ 10 สีสรุปคณะที่เป็นที่นิยมแยกดูได้ตามสี
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 2  
    คณะเภสัชศาสตร์ 2  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
สรุปรายชื่อการติดตามผลนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ปีการศึกษา 2556
         
1. มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ธนกร    ภากรนิพัทธ์ 6.5 คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
2 นางสาว นิชาภัทร    ทัศนวิจิตรพันธ์ 6.1 คณะแพทย์ศาสตร์ Praboromarajchanok Institute
3 นางสาว อรณิช    ว่องถิรเศรษฐ์ 6.5 คณะแพทย์ศาสตร์ Praboromarajchanok Institute
4 นางสาว อชิรญา     เรืองชัยศิวเวท 6.5 คณะแพทย์ศาสตร์ Praboromarajchanok Institute
5 นางสาว นภัสสรา    ศิริพัฒน์พงศ์พร 6.5 คณะแพทย์ศาสตร์ Praboromarajchanok Institute
6 นางสาว ดุสิตา    บำรุงศรี 6.5 คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดลชนบท
         
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม. คณะ/สาขาวิชา
โครงการพิเศษ วพ. คณะวิทยาศาสตร์ มช. ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว นิชาภัทร    ทัศนวิจิตรพันธ์ 6.1 คณะวิทยาศาสตร์
2 นาย ปฏิภาณ แก้วจรูญ 6.2 คณะวิทยาศาสตร์
3 นาย ธนกร    ภากรนิพัทธ์ 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
4 นาย อภิภูมิ    ศรีสุคันธพฤกษ์ 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
5 นางสาว ณัฐธิดา    สุวรรณวงศ์ 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
6 นางสาว นภัสสรา    ศิริพัฒน์พงศ์พร 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
7 นางสาว พอหทัย    ชัยนภาพร 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ มช. ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว สลิลลทิพย์    ทรายทองวัฒนา 6.4 เกษตรศาสตร์
โครงการพิเศษรับตรง คณะวิจิตรศิลป์ มช. ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ชยทัต    สุวรรณจันรัสมี 6.7 วิจิตรศิลป์/ศิลปไทย
วิทยาลัยสื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย จิรกิตติ์     ธรรมพิพัฒนกุล 6.6 การจัดการสมัยใหม่
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถวิศวกรรม ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย นายณัฐพงษ์    บุญแตง 6.4 วิศวกรรม
โครงการระบบตรง (โควตา)17จังหวัดภาคเหนือ ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว อรณิช    ว่องถิรเศรษฐ์ 6.5 แพทย์ศาสตร์
2 นาย อภิภูมิ    ศรีสุคันธพฤกษ์ 6.5 แพทย์ศาสตร์
3 นางสาว อชิรญา     เรืองชัยศิวเวท 6.5 แพทย์ศาสตร์
4 นางสาว นิชาภัทร    ทัศนวิจิตรพันธ์ 6.1 ทันตแพทย์ศาสตร์
5 นาย ธนภัทร    โสตะจินดา 6.2 เทคนิดการแพทย์/กาพภาพบำบัด
6 นางสาว จันทรนิภา    ขัดสาย 6.4 เทคนิดการแพทย์/กายภาพบำบัด
7 นางสาว พันไมล์    เพชรประดับ 6.5 เทคนิดการแพทย์/เทคนิดการแพทย์
8 นางสาว ศิวารักษ์    จุมณี 6.3 สัตวแพทย์ศาสตร์
9 นาย สุกริช    ธารเปี่ยม 6.1 พยาบาลศาสตร์
10 นางสาว วณัฐวรา    เทพเกษร 6.1 พยาบาลศาสตร์
11 นางสาว พัชราภรณ์    ภิญโญ 6.2 พยาบาลศาสตร์
12 นาย อธิศีล    แก้วบุตร 6.3 พยาบาลศาสตร์
13 นางสาว วิภาภรณ์    พิมเสน 6.3 พยาบาลศาสตร์
14 นาย สมประสงค์    ขุตเสน 6.3 วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
15 นางสาว อิษยา  ฉัตรทิวาพร 6.1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี
16 นางสาว ชนากานต์    จิตประไพ 6.2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี
17 นาย จักรกฤษ    แก้วพลตรัง 6.4 วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
18 นางสาว สิริยากร    น้อยมะเริง 6.1 วิทยาศาสตร์/เคมี เคมีอุตฯ ชีวเคมีและเทคโนโลยี
19 นางสาว นิชกานต์    รอดเทศ 6.4 วิทยาศาสตร์/เคมี เคมีอุตฯ ชีวเคมีและเทคโนโลยี
20 นาย ธนภูมิ    ทุ่งโพธิแดง 6.4 วิทยาศาสตร์/เคมี เคมีอุตฯ ชีวเคมีและเทคโนโลยี
21 นาย ธนดล    หัดไทย 6.2 วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 นาย ณัฐวุฒิ    มีทรัพย์ทอง 6.4 วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
23 นางสาว พิมพ์พร    ทวยทา 6.2 วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
24 นาย สุริยะพงษ์    ขอนทอง 6.2 วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
25 นาย อนุกูล    สิงห์เถื่อน 6.2 วิทยาศาสตร์/ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา
26 นางสาว เบญญาภา    ผันน้อย 6.1 วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
27 นางสาว สุนิสา    จินเพชร 6.2 การสื่อสารมวลชน
28 นางสาว ราตรี    รักการไถ 6.5 การสื่อสารมวลชน
29 นาย ปุริม    วาดเขียน 6.5 การสื่อสารมวลชน
30 นาย มณฑล    เมืองเงิน 6.3 เศรษฐศาสตร์
31 นางสาว สุธาสินี    โชติสกุล 6.5 เศรษฐศาสตร์
32 นางสาว กัญญารัตน์    อุดมสุข 6.2 มนุษศาสตร์/จิตวิทยาอุตฯ องค์การ
33 นาย ธนาวุทธ    สายหยุด 6.6 มนุษยศาสตร์/ประวัติศาสตร์
34 นางสาว ชนัญญา    เมฆประสาน 6.1 มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
35 นางสาว ภรรณิภา   ตันศุภเจริญโชค 6.1 นิติศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 ภาษาต่างประเทศ)
36 นางสาว นางสาวสะแกวัลย์   คำพรรณ 6.2 นิติศาสตร์ 
37 นางสาว สุธิดา    รอดเจริญ 6.3 ศึกษาศาสตร์/ธุรกิจศึกษา
38 นาย เนวิน   ขำสกุล 6.6 รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
39 นางสาว ธัญพิชชา    โชติพฤกษ์ 6.1 รัฐศาสตร์/การระหว่างประเทศ
40 นางสาว วัณย์พัชร์  กุลธนันโชค 6.2 รัฐศาสตร์/การระหว่างประเทศ
41 นางสาว พรปวีณ์    มีทรัพย์ทอง 6.5 รัฐศาสตร์/การระหว่างประเทศ
42 นาย อุกฤษณ์  วัชรวิเชษฐ์ 6.7 รัฐศาสตร์/การระหว่างประเทศ
43 นาย คุณาวุฒิ    สงวนวัฒนา 6.2 วิจิตรศิลป์/การออกแบบ
44 นางสาว วรรณพร    ม่วงเกษม 6.8 วิจิตรศิลป์/จิตรกรรม
45 นาย ธีระชัย    สง่า 6.10 วิจิตรศิลป์/ประติมากรรม
46 นางสาว พรพิรุณ    พุทธิรังษีวงศ์ 6.1 บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
47 นางสาว กุลจิรา     ถาวรสุภเจริญ 6.6 บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
48 นางสาว จิตสุภา    ทองไมตรี 6.1 บริหารธุรกิจ
49 นางสาว กาญดาวศรี    กิ่งฉ่าย 6.2 บริหารธุรกิจ
50 นางสาว จิราวรรณ    กล่อมพันธุ์ 6.5 บริหารธุรกิจ
51 นาย ณัชพล    รามสูต 6.7 บริหารธุรกิจ
         
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ธนพัฒน์    เกียรติสิน 6.1 วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นางสาว ณัฐนิฌา  ทัพวงศ์ 6.2 วิทย์/ชีวะ
3 นาย ทวีทรัพย์    สิงห์กรุง 6.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
4 นาย นายดุสทิตต์  ลาภสนามเปรม 6.2 วิศวกรรมไฟฟ้า
5 นาย นายอนุกูล    สิงห์เถื่อน 6.2 วิศวกรรมไฟฟ้า
6 นางสาว นางสาวพัชราภรณ์    ภิญโญ 6.2 พยาศาศาสตร์
7 นาย นายณัฐวุฒิ    มีทรัพย์ทอง 6.4 วิศวกรรม
8 นาย นายชุติชัย    หอมมาลี 6.4 วิศวกรรม
9 นาย นายรัฐ    อาจหาญ 6.4 วิศวกรรม
10 นาย อภิภูมิ    ศรีสุคันธพฤกษ์ 6.5 วิศวกรรม
11 นางสาว จิราวรรณ    กล่อมพันธุ์ 6.5 จิตวิทยา
12 นางสาว พรปวีณ์    มีทรัพย์ทอง 6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13 นางสาว อุมาพร    โรจนวิภาต 6.5 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
14 นาย ปรเมศวร์    ปรมะ 6.6 ศิลปกรรมศาสตร์/การแสดงและกำกับการแสดง
15 นาย นายชยทัต    สุวรรณจันรัสมี 6.7 พลศึกษา/ผู้นำนันทนาการ
16 นาย นายศิรวิทย์    ชัยกิจอำนวยโชค 6.8 ดนตรีสากล
17 นางสาว กนกภรณ์    ดิลกคุณธรรม 6.3 วิศวกรรมปิโตรเคมี
18 นางสาว ณัฐธิดา    บุญคำ 6.10 ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา
         
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ม. คณะ/สาขาวิชา
   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว คุณาทัย    วรรณเหวก 6.1 เทคโนโลยีการอาหาร
2 นางสาว พรพิมล    นิลทัพ 6.1 เทคโนโลยีการอาหาร
3 นางสาว ณัฐวิภา    เทพเกษร 6.1 เทคโนโลยีการอาหาร
4 นางสาว มินตรา    อินทร์เขียว 6.1 เทคโนโลยีการอาหาร
5 นางสาว จริยา    ทาบ้านฆ้อง 6.1 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
6 นางสาว ณัฐวรา    เทพเกษร 6.1 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
7 นางสาว รัตติกาล    กองแก้ว 6.1 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
8 นางสาว สิริยากร    น้อยมะเริง 6.1 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
9 นางสาว ญาราภรณ์    จิตตุรงค์อาภรณ์ 6.1 เคมีประยุกต์
10 นางสาว ศศิธร    สาวแดง 6.1 สัตวศาสตร์
11 นาย ชนาธิป    จำรัสศรี 6.4 มนุษย์ศาสตร์/ดนตรีไทย
12 นางสาว พชิรตา    กว้างปัญญา 6.7 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
         
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร ม. คณะ/สาขาวิชา
โครงการรับเพิ่มพิเศษ ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ปัฐวีกร    เจริญศิลป์ 6.2 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ธนกร    ภากรนิพัทธ์ 6.5 คณะแพทย์ศาสตร์
         
7. มหาวิทยาลัยบูรพา  ม. คณะ/สาขาวิชา
   วิทยาเขตชลบุรี     ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว อชิรญา     เรืองชัยศิวเวท 6.5 คณะแพทย์ศาสตร์ 
2 นาย ธนภัทร    โสตะจินดา 6.2 เภสัชศาสตร์
3 นางสาว ธัญญลักษณ์    ไชยสิทธิ์ 6.3 เภสัชศาสตร์
         
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ธนาธิป    น่วมอินทร์ 6.3 วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมโยธา นานาชาติ
2 นาย สมประสงค์    อุตเสน 6.3 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 นาย ทวีทรัพย์    สิงห์กรุง 6.2 คุรุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี
    โควตาโครงการทุนสาธิตเสริมสมอง(มสธ.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว เดือนนภา  จันเหลือง 6.2 วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์
         
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ณัฐพล    เลื่องปุ้ย 6.4 เทคโนโลยี/
2 นาย จักรกฤษณ์    กันทะวงษ์ 6.7 การจัดการและเทคโนโลยี ว.ปราจีนบุรี
         
10.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว  ญาราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ 6.1 วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาว  ณัฐวรา เทพเกษร 6.1 วิศวกรรมศาสตร์
3 นางสาว  ณัฐวิภา เทพเกษร 6.1 วิศวกรรมศาสตร์
4 นางสาว  มินตรา อินทร์เขียว 6.1 สาธารณสุขศาสตร์
5 นางสาว  รัตติกาล กองแก้ว 6.1 วิศวกรรมศาสตร์
6 นางสาว  ศศิธร สาวแดง 6.1 สาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาว  ชัญญานุช ยิ่งรุ่งเรือง 6.3 วิศวกรรมศาสตร์
8 นาย ธนาธิป น่วมอินทร์ 6.3 วิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาว  ธมนวรรณ วงษ์ทัยกิจ 6.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา
10 นางสาว  ธัญญารัตน์ สังวาลวิชัยโรจน์ 6.3 วิศวกรรมศาสตร์
11 นาย ศุภสถิตย์ วันนา 6.3 วิศวกรรมศาสตร์
12 นางสาว  สุภาพร อุตตะมะวงศ์ 6.3 วิศวกรรมศาสตร์
13 นางสาว  สุภาภรณ์ เนื่องกันทา 6.3 วิศวกรรมศาสตร์
14 นางสาว  ฐิติมาพร คำทอง 6.8 เทคโนโลยีการจัดการ
         
11. มหาวิทยาลัยพะเยา ม. คณะ/สาขาวิชา
โครงการคัดเลือก 10 % ม. หลักสูตร/สาขาวิชา
1 นางสาว ปรียานุช    ภูโปร่ง 6.4 วท.บ. /จุลชีววิทยา +วท.บ./วิทย์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)
2 นางสาว ทิพย์วัลย์    ลี้นะวัฒนา 6.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต /สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
3 นาย ภานุวัตน์    อุปจ๊ะ 6.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต /การจัดการธุรกิจ
4 นาย จิราวัฒน์    สาพิศ 6.8 นิติศาสตรบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน)
5 นาย ชลวรรศ    ศรีสุวรรณ์ 6.10 นิติศาสตรบัณฑิต
6 นาย โสภณวิชญ์    มณีพันธุ์ 6.10 นิติศาสตรบัณฑิต
7 นาย ธนายุทธ    บุญเลิง 6.11 นิติศาสตรบัณฑิต
         
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม. คณะ/สาขาวิชา
 โครงการรับตรงผ่านโควตาเรียนดี ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว ภรรณิภา    ตันศุภเจริญโชค 6.1 นิติศาสตร์
 โครงการสอบผ่านข้อเขียน มช. ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว  อรวรรณ เลี่ยมสกุล 6.1 วิทยาการจัดการ(หาดใหญ่)บริหารธุรกิจ/การตลาด การเงิน
2 นางสาว  เบญจมาพร นาก้อนทอง 6.4 มนุษยและส ค.(ปัตตานี) /ภาษาและวรรณคดีไทย
3 นางสาว  กาญจนานันท์ นพคุณ 6.8 การบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต ( หลักสูตรนานาชาติ )
4 นาย วุฒิพงษ์ เหลืองเพชรรัตน์ 6.6 การบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต ( หลักสูตรนานาชาติ )
         
13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ม. คณะ/สาขาวิชา
    วิทยาเขตศูนย์หัวหิน ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว ศศิ    สุภาภรณ์ประดับ 6.6 ธุรกิจการบิน
2 นางสาว ศิรประภา    จอดเกาะ 6.6 ธุรกิจการบิน
3 นางสาว ณัฐพิชา     หมอนสะอาด 6.7 ธุรกิจการบิน
4 นาย ศิรวิทย์    ชัยกิจอำนวยโชค 6.8 ธุรกิจการบิน
         
14.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ธนาธิป    น่วมอินทร์ 6.3 วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นาย ชวัลวิทย์    บุญส่ง 6.3 วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมยานยนต์
         
15. สถาบันเทคโนราชมงคลล้านนาตาก ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว จิตราภรณ์ ทองมา 6.4 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/บัญชี
2 นางสาว ปรียานุช  ภูโปร่ง 6.4 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/บัญชี
3 นาย ชิษณุพงศ์  บัวเชื่อม 6.9 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
         
16. สถาบันเทคโนราชมงคลกรุงเทพ ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว พรรณกร  คำเปา 6.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ/ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
         
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ สอวน. ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว พันไมล์    เพชรประดับ 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
2 นางสาว พอหทัย    ชัยนภาพร 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
3 นางสาว ดุสิตา    บำรุงศรี 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
4 นางสาว อชิรญา     เรืองชัยศิวเวท 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
5 นาย อภิภูมิ    ศรีสุคันธพฤกษ์ 6.5 คณะวิทยาศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย จิรายุส    รุ่งเรือง 6.10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คหกรรม
2 นางสาว วราภรณ์    ศรีสุข 6.6 วิทยาการจัดการ/การตลาด
         
19. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (โครงการการทหารผ่านศึก) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย อภิรักษ์  ประสาทเขจต์การ 6.11 เหล่าตำรวจ
         
20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย พิสิฐพงศ์    บัวกล้า 6.3 ประมง
2 นางสาว พิชญา  เกษวิริยการณ์ 6.6 พัฒนาการท่องเที่ยว
3 นาย ณัฐพงศ์    ปันกวด 6.6 บริหารธุรกิจ/การจัดการ
4 นางสาว ฑิตยา    พูลสวัสดิ์ 6.9 พัฒนาการท่องเที่ยว
5 นางสาว ณัฐชยาพร    สังข์โชติ 6.9 พัฒนาการท่องเที่ยว
6 นางสาว รวีวรรธน์    เรืองวงษ์ 6.9 ศิลปศาสตร์/อังกฏษ
         
21.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ดุสทิตต์  ลาภสนามเปรม 6.2 วิศวกรรมวัสดุนาโน
2 นาย อนุกูล    สิงห์เถื่อน 6.2 วิศวกรรมวัสดุนาโน
         
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ม. คณะ/สาขาวิชา
 โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ ม. สำนักวิชา/สาขาวิชา
1 นางสาว อาภัสรา    ฝั้นชมภู 6.1 การจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน)
2 นาย สุกริช    ธารเปี่ยม 6.1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3 นาย ณัฏฐ์นนท์    ชาญเชี่ยว 6.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 นาย นิพิฐพนธ์    ชาญเชี่ยว 6.1 การบัญชี
5 นาย ธนพัฒน์    เกียรติสิน 6.1 การบัญชี
6 นาย อนุกูล    สิงห์เถื่อน 6.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 นาย ปัฐวีกร    เจริญศิลป์ 6.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 นาย อรรถนนท์    แก้วบัวดี 6.2 การบัญชี ภาคอินเตอร์
9 นางสาว ธีราพร    กำแพงแก้ว 6.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
10 นางสาว พัชราภรณ์    ภิญโญ 6.2 พยาบาลศาสตร์
11 นางสาว นภัสร    เกษรพรม 6.2 กายภาพบำบัด
12 นางสาว วรัชยา    ขอนทอง 6.2 กายภาพบำบัด
13 นางสาว วรัญญา    อภิวงค์ 6.2 สาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาว นัสชนก    วาระกูล 6.2 สาธารณสุขศาสตร์
15 นางสาว กาญจนานันท์    นพคุณ 6.8 การจัดการการท่องเที่ยว
16 นางสาว สุภานัน    วงษ์สุนทร 6.9 อุตหกรรมการโรงแรม
17 นาย มหรรณพ    สิทธิวงศ์ 6.7 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
18 นาย ณัชพล    รามสูต 6.7 ภาษาอังกฤษ
19 นาย นายจักรกฤษณ์    กันทะวงษ์ 6.7 นิติศาสตร์
20 นางสาว เกศไพลิน    วิรัชวงษ์ 6.3 นิติศาสตร์
21 นางสาว ปิยฉัตร    ประวัติศรีชัย 6.7 การสอนภาษาจีน
22 นางสาว จิตรลดา     ปิ่นทอง 6.7 การสอนภาษาจีน
23 นางสาว เกวลิน     วรนาม 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
24 นางสาว ศิรดา    เผือกเจียม 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
25 นางสาว พัณณกร    ศรลัมพ์ 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
26 นางสาว รัตนา    มังษะชาติ     6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
27 นาย อดิศร    เมฆี 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
โครงการรับตรงทั่วประเทศ ม. สำนักวิชา/สาขาวิชา
1 นางสาว ชลิตา    แก้วปาน 6.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2 นางสาว เกสรา    ศรีพิลาศ 6.4 สาธารณสุขศาสตร์
โครงการสอบผ่านข้อเขียน มช. ม. สำนักวิชา/สาขาวิชา
1 นางสาว  คณิตา บุตรดี 6.1 วิทยาศาสตร์ /เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
2 นางสาว  อาภัสรา ฝั้นชมภู 6.1 การจัดการ /การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3 นาย อภิชัย เจริญผล 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 นางสาว  ณิชนันท์ บังควร 6.1 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง /วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5 นางสาว  พิมพ์วลัญช์ เหล่าถาวร 6.8 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 นางสาว  พัณณกร ศรลัมพ์ 6.7 ศิลปศาสตร์ /ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2
7 นางสาว  ศศิระวี ศรีงาม 6.8 ศิลปะศาสตร์ /การพัฒนาระหว่างประเทศ
8 นางสาว  พิมลมาศ มงคลการ 6.7 การจัดการ /เศรษฐศาสตร์
9 นาย พงษ์พิพัฒน์ พระแวง 6.9 การจัดการ /การจัดการธุรกิจการบิน (บริการทางการบิน)
         
23.  มหาวิทยาลัยพายัพ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว  คุณัญญา คงเผ่าพงษ์ 6.1 วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2 นางสาว  พัชราพร ห้อธิวงค์ 6.2 บริหารธุรกิจ /การตลาด
3 นาย ภูมิรพี อาจหาญ 6.3 นิติศาสตร์ /นิติศาสตร์
4 นางสาว  ธิดารัตน์ บัวเผียน 6.9 บริหารธุรกิจ /การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 นางสาว  พิชญา เกษวิริยะการณ์ 6.6 บริหารธุรกิจ /การจัดการโรงแรม
6 นางสาว  สายชล หวังพิทักษ์วงศ์ 6.4 เศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
7 นางสาว  ปรียาภรณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ 6.9 เศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
8 นาย ณัฐพล นาคพันธ์ 6.6 บัญชี การเงินและการธนาคาร /การบัญชี
9 นางสาว  สุภานัน วงษ์สุนทร 6.9 ศิลปศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ
10 นางสาว  กัลยรัตน์ วงษ์มณี 6.9 ศิลปศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ
         
24. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ปัณณวิชญ์ ไพโรจน์ 6.3 วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นาย ทวีทรัพย์ สิงห์กรุง 6.2 วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมเครื่องกล
3 นาย ณัฐวุฒิ พฤทธ์พจน์ 6.6 นิติศาสตร์ /นิติศาสตร์
         
25. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว  รัตติกาล กองแก้ว 6.1 เกษตรศาสตร์ /เกษตรศาสตร์
2 นางสาว  นภัสสรา ศิริพัฒน์พงศ์พร 6.5 วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 นางสาว  อาภาภัทร เหมสุวรรณ์ 6.1 วิทยาศาสตร์ /จุลชีววิทยา
         
26. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว  ศิรประภา พลขันธ์ 6.2 บัญชี /บัญชี
2 นางสาว  อุมาพร โรจนวิภาต 6.5 บัญชี /บัญชี
3 นางสาว  ณธพร สุดประเสริฐ 6.4 บัญชี /บัญชี
4 นางสาว  ชลิตา สุธรรมรัตน์บดี 6.2 เศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว  สินีนาฎ เขตวิทย์ 6.2 เศรษฐศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
6 นางสาว  วันฑกานต์ วงษ์ภักดี 6.7 บริหารธุรกิจ /การจัดการโรงแรม
7 นางสาว  กสมน น้อยสุข 6.8 บริหารธุรกิจ /การจัดการโรงแรม
8 นางสาว  รัตฐิติกานต์ สุขเนตร 6.7 บริหารธุรกิจ /การจัดการโรงแรม
9 นางสาว  ปิยฉัตร ประวัติศรีชัย 6.7 มนุษย์ศาสตร์ /ภาษาจีน
10 นาย วัชรันต์ บุญรุ่ง 6.8 มนุษย์ศาสตร์ /การท่องเที่ยว
         
27. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย เอกวัฒน์ เมธเศรษฐ 6.3 บริหารธุรกิจ /การบัญชี
2 นางสาว  บุญญารัตน์ สถาพร 6.2 บริหารธุรกิจ /การบัญชี
3 นาย ธนกร อภิรักษ์เมธากุล 6.1 วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4 นาย ธนาธิป น่วมอินทร์ 6.3 วิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน 
5 นางสาว  นันทกร ศรีเริงหล้า 6.4 วิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี
6 นาย ธนวัฒน์ ยาทองไชย 6.5 วิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี
7 นางสาว  จิดาภา ช้างอินทร์ 6.3 บริหารธุรกิจ /การบัญชี
8 นางสาว  บัณณพร ใจวิสุทธิ์หรรษา 6.1 บริหารธุรกิจ /การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
9 นาย ศิรวิทย์ ชัยกิจอำนวยโชค 6.8 นิเทศศาสตร์ /การโฆษณา
10 นางสาว  พรรณกร คำเปา 6.4 นิเทศศาสตร์ /การสื่อสารการแสดง
         
28. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นาย ชุติชัย หอมมาลี 6.4 วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2 นางสาว  ณัฐนิฌา ทัพวงศ์ 6.2 บัญชี
3 นางสาว  ณัฐธิดา เนียมลิ้ม 6.2 บัญชี
4 นางสาว  เบญจมาศ เนื่องกันทา 6.5 บัญชี
5 นาย ชวัลวิทย์ บุญส่ง 6.3 บริหารธุรกิจ /การจัดการโลจิสติกส์
6 นางสาว  ศินัชชา ทองอาจ 6.9 บริหารธุรกิจ /การตลาด การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ
7 นางสาว  เบญจมาศ ไชยสุวรรณ 6.8 บริหารธุรกิจ /การตลาด การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ
8 นางสาว  จิรันธนิน ถมอินทร์ 6.4 บริหารธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 นาย ธนพล สุวรรณ 6.8 บริหารธุรกิจ /การจัดการโลจิสติกส์
10 นางสาว  รวีวรรธน์ เรืองวงษ์ 6.9 นิเทศศาสตร์ /ภาพยนตร์
11 นาย ประภวิษณุ์ กัลป์ธนวงศ์ 6.10 นิติศาสตร์
12 นาย สิปนนท์ แสงเทียน 6.10 นิติศาสตร์
13 นางสาว  กาญจนาพร ขันธะหัตถ์ 6.9 มนุษยศาสตร์แ/การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน
14 นางสาว  วิภาพร คีรีทศ 6.6 เศรษฐศาสตร์
15 นางสาว  หนึ่งฤทัย มีโพธิ์ 6.9 การสร้างเจ้าของธุรกิจ กิจการ /การเป็นเจ้าของธุรกิจ
         
29. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สอบผ่านข้อเขียน มช.) ม. คณะ/สาขาวิชา
1 นางสาว  ณัฐณิชา พ่วงพันธ์ 6.2 พยาบาลศาสตร์
2 นางสาว  จริยา ทาบ้านฆ้อง 6.1 เทคนิคการแพทย์
3 นางสาว  กชกร วรรณาเวศน์ 6.5 การแพทย์แผนจีน 
4 นางสาว  นัสชนก วาระกูล 6.2 สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม /การจัดการโรงพยาบาล
5 นางสาว  ปวรวรรณ เอี่ยมสุธี 6.5 เทคนิคการแพทย์
6 นาย ธนกฤต วัฒนศิริ 6.8 นิเทศศาสตร์
7 นางสาว  ณัฐชยาพร สังข์โชติ 6.9 ศิลปศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ
8 นาย ต่อเผ่า โฆษิตเลิศวัฒนา 6.7 ศิลปศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ)
         
สรุป รวมยอดทั้งสิ้น  258 คน Update 11 ม.ค.57 จากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนวkp.)