Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน คณะ/สาขาวิชา

-------------------------------------------

1 นาย ธนพัฒน์ เกียรติสิน                               6.1 วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นางสาว ณัฐนิฌา ทัพวงศ์                           6.2 วิทย์/ชีวะ
3 นาย ทวีทรัพย์ สิงห์กรุง                                6.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา
4 นาย นายดุสทิตต์ ลาภสนามเปรม               6.2 วิศวกรรมไฟฟ้า
5 นาย นายอนุกูล สิงห์เถื่อน                           6.2 วิศวกรรมไฟฟ้า
6 นางสาว นางสาวพัชราภรณ์ ภิญโญ            6.2 พยาศาศาสตร์
7 นาย นายณัฐวุฒิ มีทรัพย์ทอง                      6.4 วิศวกรรม
8 นาย นายชุติชัย หอมมาลี                            6.4 วิศวกรรม
9 นาย นายรัฐ อาจหาญ                                  6.4 วิศวกรรม
10 นาย อภิภูมิ ศรีสุคันธพฤกษ์                      6.5 วิศวกรรม
11 นางสาว จิราวรรณ กล่อมพันธุ์                  6.5 จิตวิทยา
12 นางสาว พรปวีณ์ มีทรัพย์ทอง                  6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13 นางสาว อุมาพร โรจนวิภาต                     6.5 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
14 นาย ปรเมศวร์ ปรมะ                                 6.6 ศิลปกรรมศาสตร์/การแสดงและกำกับการแสดง
15 นาย นายชยทัต สุวรรณจันรัสมี                6.7 พลศึกษา/ผู้นำนันทนาการ
16 นาย นายศิรวิทย์ ชัยกิจอำนวยโชค          6.8 ดนตรีสากล
17 นางสาว กนกภรณ์ ดิลกคุณธรรม             6.3 วิศวกรรมปิโตรเคมี
18 นางสาว ณัฐธิดา บุญคำ                           6.10 ศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปศึกษา

---------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน คณะ/สาขาวิชา

-------------------------------------------

1 นางสาว ญาราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์                        6.1 วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาว ณัฐวรา เทพเกษร                                        6.1 วิศวกรรมศาสตร์
3 นางสาว ณัฐวิภา เทพเกษร                                       6.1 วิศวกรรมศาสตร์
4 นางสาว มินตรา อินทร์เขียว                                      6.1 สาธารณสุขศาสตร์
5 นางสาว รัตติกาล กองแก้ว                                        6.1 วิศวกรรมศาสตร์
6 นางสาว ศศิธร สาวแดง                                            6.1 สาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาว ชัญญานุช ยิ่งรุ่งเรือง                                   6.3 วิศวกรรมศาสตร์
8 นาย ธนาธิป น่วมอินทร์                                            6.3 วิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาว ธมนวรรณ วงษ์ทัยกิจ                                 6.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา
10 นางสาว ธัญญารัตน์ สังวาลวิชัยโรจน์                    6.3 วิศวกรรมศาสตร์
11 นาย ศุภสถิตย์ วันนา                                               6.3 วิศวกรรมศาสตร์
12 นางสาว สุภาพร อุตตะมะวงศ์                                6.3 วิศวกรรมศาสตร์
13 นางสาว สุภาภรณ์ เนื่องกันทา                               6.3 วิศวกรรมศาสตร์
14 นางสาว ฐิติมาพร คำทอง                                      6.8 เทคโนโลยีการจัดการ

---------------------------------------

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน คณะ/สาขาวิชา

-------------------------------------------------

1 นาย พิสิฐพงศ์ บัวกล้า                                6.3 ประมง
2 นางสาว พิชญา เกษวิริยการณ์                   6.6 พัฒนาการท่องเที่ยว
3 นาย ณัฐพงศ์ ปันกวด                                 6.6 บริหารธุรกิจ/การจัดการ
4 นางสาว ฑิตยา พูลสวัสดิ์                           6.9 พัฒนาการท่องเที่ยว
5 นางสาว ณัฐชยาพร สังข์โชติ                    6.9 พัฒนาการท่องเที่ยว
6 นางสาว รวีวรรธน์ เรืองวงษ์                      6.9 ศิลปศาสตร์/อังกฤษ

------------------------------------------------------

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน คณะ/สาขาวิชา

-------------------------------------------------------


โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 
1 นางสาว อาภัสรา ฝั้นชมภู                                   6.1 การจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน)
2 นาย สุกริช ธารเปี่ยม                                           6.1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3 นาย ณัฏฐ์นนท์ ชาญเชี่ยว                                   6.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 นาย นิพิฐพนธ์ ชาญเชี่ยว                                    6.1 การบัญชี
5 นาย ธนพัฒน์ เกียรติสิน                                      6.1 การบัญชี
6 นาย อนุกูล สิงห์เถื่อน                                         6.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 นาย ปัฐวีกร เจริญศิลป์                                        6.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 นาย อรรถนนท์ แก้วบัวดี                                     6.2 การบัญชี ภาคอินเตอร์
9 นางสาว ธีราพร กำแพงแก้ว                                6.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
10 นางสาว พัชราภรณ์ ภิญโญ                               6.2 พยาบาลศาสตร์
11 นางสาว นภัสร เกษรพรม                                  6.2 กายภาพบำบัด
12 นางสาว วรัชยา ขอนทอง                                 6.2 กายภาพบำบัด
13 นางสาว วรัญญา อภิวงค์                                   6.2 สาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาว นัสชนก วาระกูล                                   6.2 สาธารณสุขศาสตร์
15 นางสาว กาญจนานันท์ นพคุณ                          6.8 การจัดการการท่องเที่ยว
16 นางสาว สุภานัน วงษ์สุนทร                               6.9 อุตหกรรมการโรงแรม
17 นาย มหรรณพ สิทธิวงศ์                                     6.7 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
18 นาย ณัชพล รามสูต                                           6.7 ภาษาอังกฤษ
19 นาย นายจักรกฤษณ์ กันทะวงษ์                         6.7 นิติศาสตร์
20 นางสาว เกศไพลิน วิรัชวงษ์                              6.3 นิติศาสตร์
21 นางสาว ปิยฉัตร ประวัติศรีชัย                            6.7 การสอนภาษาจีน
22 นางสาว จิตรลดา ปิ่นทอง                                 6.7 การสอนภาษาจีน
23 นางสาว เกวลิน วรนาม                                      6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
24 นางสาว ศิรดา เผือกเจียม                                  6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
25 นางสาว พัณณกร ศรลัมพ์                                  6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
26 นางสาว รัตนา มังษะชาติ                                  6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
27 นาย อดิศร เมฆี                                                  6.7 ภาษาจีนธุรกิจ


โครงการรับตรงทั่วประเทศ 


1 นางสาว ชลิตา แก้วปาน                                       6.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2 นางสาว เกสรา ศรีพิลาศ                                      6.4 สาธารณสุขศาสตร์

---------------------------------