Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

รายชือนักเรียน KP.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (16 ธ.ค.2556)

ข่าวจากคุณครูวิชัย  ไทยไชยบต์


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม. คณะ/สาขาวิชา
โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ 
1 นางสาว อาภัสรา ฝั้นชมภู 6.1 การจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน)
2 นาย สุกริช ธารเปี่ยม 6.1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3 นาย ณัฏฐ์นนท์ ชาญเชี่ยว 6.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 นาย นิพิฐพนธ์ ชาญเชี่ยว 6.1 การบัญชี
5 นาย ธนพัฒน์ เกียรติสิน 6.1 การบัญชี
6 นาย อนุกูล สิงห์เถื่อน 6.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 นาย ปัฐวีกร เจริญศิลป์ 6.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 นาย อรรถนนท์ แก้วบัวดี 6.2 การบัญชี ภาคอินเตอร์
9 นางสาว ธีราพร กำแพงแก้ว 6.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
10 นางสาว พัชราภรณ์ ภิญโญ 6.2 พยาบาลศาสตร์
11 นางสาว นภัสร เกษรพรม 6.2 กายภาพบำบัด
12 นางสาว วรัชยา ขอนทอง 6.2 กายภาพบำบัด
13 นางสาว วรัญญา อภิวงค์ 6.2 สาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาว นัสชนก วาระกูล 6.2 สาธารณสุขศาสตร์
15 นางสาว กาญจนานันท์ นพคุณ 6.8 การจัดการการท่องเที่ยว
16 นางสาว สุภานัน วงษ์สุนทร 6.9 อุตหกรรมการโรงแรม
17 นาย มหรรณพ สิทธิวงศ์ 6.7 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
18 นาย ณัชพล รามสูต 6.7 ภาษาอังกฤษ
19 นาย นายจักรกฤษณ์ กันทะวงษ์ 6.7 นิติศาสตร์
20 นางสาว เกศไพลิน วิรัชวงษ์ 6.3 นิติศาสตร์
21 นางสาว ปิยฉัตร ประวัติศรีชัย 6.7 การสอนภาษาจีน
22 นางสาว จิตรลดา ปิ่นทอง 6.7 การสอนภาษาจีน
23 นางสาว เกวลิน วรนาม 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
24 นางสาว ศิรดา เผือกเจียม 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
25 นางสาว พัณณกร ศรลัมพ์ 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
26 นางสาว รัตนา มังษะชาติ 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
27 นาย อดิศร เมฆี 6.7 ภาษาจีนธุรกิจ
โครงการรับตรงทั่วประเทศ 
1 นางสาว ชลิตา แก้วปาน 6.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2 นางสาว เกสรา ศรีพิลาศ 6.4 สาธารณสุขศาสตร์