Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.11 (9 Votes)

กลุ่มบุคลากรสายการสอน

ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กลุ่มสนับสนุนการสอน

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน