Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (5 Votes)

รายงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

 

ชื่อเรื่อง :         รายงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

                     โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

ผู้วิจัย   :         อำนวย  อภิชาตตรากูล

 

ปี        :         2556

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

มีจุดมุ่งหมายในการรายงาน ดังนี้ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีวิธีดำเนินการ 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รวบรวมข้อมูลจาก อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่ 2 ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รวบรวมข้อมูลจาก นักเรียน จำนวน 713 คน เอกสารธนาคารโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และแบบประเมินคุณธรรมการออมของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รวบรวมข้อมูลจาก นักเรียน จำนวน 63 คน ครู จำนวน 63 คน และผู้ปกครอง จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

       1.1 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชร-

พิทยาคม  มี 4 ขั้น 6 องค์ประกอบ ดังนี้  ขั้นที่ 1 การวางแผน  มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการ ขั้นที่ 2 การดำเนินงาน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการและคัดเลือกนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ 2) ให้ความรู้คุณธรรมการออมและกิจกรรมการออม 3) พัฒนาเจ้าหน้าที่ ขั้นที่ 3

การตรวจสอบ มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจบัญชี ขั้นที่ 4 การปรับปรุง มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ นำผลการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุง โดยในการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ ใช้การดำเนินการ 4 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน ขั้นที่ 2 การดำเนินงาน ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ และขั้นที่ 4 การปรับปรุง เช่นเดียวกัน 

      1.2 คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

          2. การดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

      2.1 การพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พบว่า ในภาพรวมของคุณธรรมการออมอยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับได้แก่ ด้านการประหยัด รองลงมา ด้านการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและด้านการเก็บหอมรอมริบ

                2.2 สถิติการฝากเงินของนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 – กันยายน 2556  พบว่า มีการเปิดบัญชีใหม่จำนวนมากทุกเดือน โดยเดือนที่มีการเปิดบัญชีใหม่มากที่สุด ได้แก่ พฤษภาคม รองลงมาได้แก่ มิถุนายน และกรกฎาคม

      2.3 คุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พบว่า นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เกิดคุณธรรมในตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความอดทน

          3. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมการออมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพรวมอยู่ในระดับมา