Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

 หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)


การดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ -๒๕๕๓

 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๒

 

 กิจกรรมบวชต้นไม้

 

กิจกรรมทำป้ายชื่อพรรณไม้

กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนโดยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมการสัมมนาเพื่อศึกษาฐานโรงเรียน

(ศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนจากผู้บริหาร  ครู  นักการที่เกษียณอายุแล้ว)

 

กิจกรรมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน  ๖  ระดับชั้น

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องพิพิธภัณฑ์พืช

กิจกรรมพรรณไม้แห้ง   การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชและการดอง

กิจกรรมนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

 

กิจกรรมค่ายพฤกษา  ดารา  ปักษี (ทำป้ายชื่อพรรณไม้)

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมู่บ้านหนองปิ้งไก่  ตำบลนาบ่อคำ 

(ศึกษาการย้อมสีจากธรรมชาติ  (พืชพรรณไม้))

 

ภาพการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๒

จัดนิทรรศการที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

                                                                วันที่  ๑๘ – ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒

ที่มา : คุณครูมารศรี  นิลรัตน์  หัวหน้างานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม