Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

 หน่วยงานอื่นๆ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.40 (5 Votes)

กลุ่มสนันสนุนการสอน

 

นายวิชัย  ไทยไชยนต์ นางสาวพรรณทิพา  โภควัต นางนาตยา  ไทพาณิชย์ นางรุ่งทิพย์  ศิรินทร์วงศ์
 หัวหน้างานแนะแนว จนท.งานแนะแนว-ปกครอง หัวหน้างานห้องสมุด เจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี
     
นางพิมพ์พรรณ คำภิระยศ      
จนท.งานแนะแนว      

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน