Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (9 Votes)

วิสัยทัศน์    พันธกิจ   เป้าประสงค์
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ

               1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่านิยมของความเป็นไทย

               2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี

               3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม พัฒนาการด้านความคิดและสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา

               4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้  ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               5. พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการใช้วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น

               6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ

               7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า

               8. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษากับชุมชน

 

เป้าประสงค์

               1. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย

               2. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศในสาระการเรียนรู้และการเลือกใช้เทคโนโลยี

               3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดและสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา

               4. โรงเรียนมีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ การจัดการศึกษาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

               5. ครูมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาตนเองและผู้เรียน

               6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศที่ดี

               7. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า

               8. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาและได้รับการยอมรับจากชุมชน