Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

จัดค่าย Pure Love เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการ Pure Love “รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” 

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

วัน ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายรักบริสุทธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร จัดค่าย Pure Love เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการ Pure Love “รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” ณ ห้องประชุม ๙๙ ปี โดยมีนางมลวิภา กาศสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการเปิดงาน และนายสอิ้ง  กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กล่าวต้อนรับ การจัดค่าย Pure Love มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยมีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน คือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียน สักงามวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร เครือข่ายอาสาสมัครชมรม รักบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่และวิทยากร การจัดงานในกิจกรรมครั้งนี้นายศักดิ์ชัย สัมทับ ประธานชมรมเครือข่ายรักบริสุทธิ์ นางตฤณศร สัมทับ คณะกรรมการชมรม ฯ ทำหน้าที่วิทยากรหลัก มีคณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้แก่ ครูศิริวรรณ กันศิริ ครูโชติรส แตงดารารัตน์...ครูชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์.... ครูนเรศ ยิ้มโรจน์ ครูโรงเรียนทุ่งมหาศาล ได้แก่ครูญาณิศา เลิศไกร และครูสุภาพร เหล่ารอด จากโรงเรียนวัดคูยาง เป็นวิทยากรร่วม กิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนักพูดเพื่อเปลี่ยนชีวิต คุณอนันท์ หารวัง นักพูดสร้างแรงบันดาลใจไมค์ทองคำ
มีผลงานการเขียน “สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน” มาช่วยทำให้เด็กๆ เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก้าวหน้า...นอกจากนั้นยังมีนายรัฐพงษ์ สืบวงษา และนางสาวเมธาวี ลิ่มวชิรโชติ ศิษย์เก่านำทีมอาสาสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๘ คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่าย ฯ การอบรมในครั้งนี้ชมรม ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ๓ จังหวัดนครสวรรค์ โดยคุณวรรณี จิ๋วปัญญา เป็นตัวแทนของสำนักงานเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตลอดกิจกรรม.