Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมวันมาฆบูชา

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “วันแห่งความรักที่แท้จริง” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา...“วันมาฆบูชา” ...โดยนายนัฐวุฒิ. รัตนพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการจัดงาน...โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญเลิศมหาวีโร พระวิทยากรจากวัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ให้ความเมตาตามาเทศนาให้กันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ....ความว่า..”วันมาฆาบูชาเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า มอบมรดกอันล้ำค่าผ่านโอวาทปาฏิโมกข์ ที่เป็นอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ ที่จะให้เกิดความรู้ สู่สันติ ทั้งสันติที่จะเกิดกับตัวเองและยังส่งผลสู่สังคมบนพื้นฐานของคำว่า ความรักความเมตตาที่ควรมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ท่านได้เริ่มต้นจากประเด็นคำถามว่า....เพราะเหตุใด..ศีลข้อ1 จึงเป็นเรื่องปาณาติปาตาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ...คำตอบคือเพราะทุกชีวิตก็รักชีวิตของตนเองเป็นอันดับ 1 จึงไม่ควรเบียดเบียนกัน ....การไม่โลภไม่ลักทรัพย์ ...ไม่ประพฤติผิดในกาม...มีความซื่อสัตย์ไม่พูดปดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับของมึนเมาคือเรื่องสำคัญที่มนุษย์ในโลกนี้ควรต้องรักษาไว้ จะนำพาตนเองและสังคมไปสู่ความรู้ สู่สันติ เป็นการอบรมจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ให้อยู่ในภาวะปกติก็จะพบความสำเร็จในการทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยความถูกต้องเช่นนี้จึงเรียกได้ว่า.....”วันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนาคือวันแห่งความรักที่แท้จริง”


คลิกเพื่อติดตามเพิ่มเติม