Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แนะแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แก่คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โดยมีนายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในกิจกรรม มีนายวัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์ คุณครูผู้ดูแลโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีนางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะครูทั้งสองโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม