Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง ม.1/5 ม.2/5 และ ม.3/5 เพื่อปลูกฝังแนวคิด ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ฝึกฝนการสังเกต การรวบรวมข้อมูลและการตั้งปัญหาจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมและให้เกร็ดความรู้เรื่อง “ต้นน้ำ” แก่นักเรียน และมีนางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมคอยดูแลและจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน


 

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม