Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพข่าวโดย งาน STEM โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 ปีการศึกษา 2563 (STEM CAMP 2020) ณ วนาลี รีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างองค์ความรู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และน่าสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคลองลาน เช่น การสานชะลอม. การสานพัด และการทอผ้าโดยช่างฝีมือในชุมชน พร้อมทั้งการร่วมกิจกรรมฐาน ใน4รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คอมพิวเตอร์ (Technology) ภาษาอังกฤษ (English) และคณิตศาสตร์ (Math) กับครูชาวต่างประเทศและครูไทย พร้อมทั้งฝึกความสามัคคี การร่วมมือ ร่วมใจ ในหมู่คณะ โดยมี นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่าย และ นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยคณะครูในโครงการพิเศษ STEM ดูแลและให้กำลังใจนักเรียนในการเข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย.