Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมค่าย STEAM

 ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่าย STEAM พัฒนาความคิดสู่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์และห้องเรียนพิเศษ STEM เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และศิลปะ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 188 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 107 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 81 คน โดยมี นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีนายมงคล รอพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมดูแลและให้คำแนะนำกับนักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  ]         [  คลิกเพื่อชมภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1  ]