Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 18 

ภาพข่าวโดยนิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับทีม "สิงห์ KP." โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 โดยชมรมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันตอบปัญหาเชิงรัฐศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย
           1. นายธรรมลักษณ์ วรรณโชติ ม.5/2
          2. นายรัชชานนท์ ทองทา ม.6/11
จาก 39 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ประกอบไปด้วย
          1. ครูชมัยพร ธีรพงษ์
          2. ครูปัญญา คำสีทา
          3. ครูชลธิรา ยอดกันทา
ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบพระคุณ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้