Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.1/5) นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ม.1/3) และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM (ม.1/1, ม.1/2)  โดยมี ผอ.สอิ้ง กันยะมูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมในการสร้าง สำรวจ และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ทั้งทฤษฎี และเนื้อหาที่เป็นนามธรรม เพื่ออธิบายหลักการคณิตศาสตร์ การตอบปัญหา และกระตุ้นให้นักเรียนสร้างข้อคาดการณ์ และสร้างภาพทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้