Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.44 (8 Votes)

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม ประเมินผล "ภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายต้านทุจริต"

 

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำรหัสผ่านที่ได้ เข้าศึกษา บทเรียนออนไลน์ และทำแบบทดสอบ จำนวน 4 ชุด ให้ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซนต์ และถ่ายรูปเกียรติบัตร เพื่อนำส่ง รายวิชา หน้าที่พลเมือง เพื่อได้รับคะแนนจาก รายวิชา หน้าที่พลเมือง

 

>>>ตรวจสอบ Id และ password<<<<