Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ได้ดําเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

 

ผลการประชุม ตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ เพิ่มการเรียนรู้

 

การลดการบ้าน

                การลดปริมาณภาระงานของนักเรียน โดยมอบหมายภาระงานตาม ความจําเป็น และความเหมาะสมทั้งในด้านการพัฒนาทักษะที่จําเป็น วัย และธรรมชาติของนักเรียน เพื่อให้ นักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้และค้นหาจุดมุ่งหมายของตนเองเพิ่มขึ้น

โดยมีข้อสรุป คือ

                1.การบ้านของนักเรียนจะเป็น ใบงาน หรือ แบบฝึกหัดที่ทำในห้องแล้วไม่เสร็จ ให้นักเรียนไปทำต่อที่บ้าน

                2.การบ้าน เป็น โจทย์ที่ท้าทายนักเรียน แต่ไม่ได้เป็นการบังคับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติม

การลดการสอบ

             การสอบเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับนักเรียน โดยคุณครูจะดำเนินการลดการสอบตามนโยบายของ สพฐ

                1. ลดการใช้ข้อสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระหว่างเรียน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการ ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา

                2. ปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย เช่น สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตรวจสอบร่องรอยหลักฐานหรือ กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นต้น

            โดยมีข้อสรุป คือ ลดจำนวนครั้งในการสอบเก็บคะแนน ปรับเปลี่ยนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และแบ่งการเก็บคะแนนออกเป็น 3 แบบ ตามแนว KPA คือ

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย

               ด้านความรู้ (Knowledge)

               ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice)

               ด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

โดยแต่ละรายวิชาจะประเมินแตกต่างกันออกไป แต่ได้สรุปไว้ใน โครงการสอนของแต่ละรายวิชา 

เพิ่มการเรียนรู้

          บูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจมากขึ้น โดยครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น ร่วมกัน บรูณาการ ชิ้นงาน เพื่อให้การสั่งชิ้นงานของนักเรียน ลดลงให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีเวลาที่จะไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

ชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

โครงการสอน แต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563