Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จัดกิจกรรม "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6" เน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ( O- NET) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระยะแรกในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวัชร-นารี