Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
การแข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 
ภาพข่าวโดย ครูจรรยา บุญเนรมิตร
วันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง การแข่งขันทักษะวิชาการ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ณ วันที่ 14 – 16 กันยายน 2563ดังนี้
++++ภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญิงสุชัณญา บุญเนรมิตร ม.2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3 ฝึกสอนโดย ครูจรรยา บุญเนรมิตร
2. นางสาวมินทร์ริตา มรกฎ ม.5/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 4 - 6 ฝึกสอนโดย ครูสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง
3. เด็กหญิงโกลัญญา เขม้นเขตการ ม.2/11ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 4. เด็กหญิงสาวิตรี ด้วงเหม็น ม.2/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม
ฝึกสอนโดย ครูวรรษมล หงษ์คง , ครูอภิญญา ชาญเชี่ยว , ครูขนิษฐา นาคน้อย
+++++ ภาษาจีน
1. เด็กหญิงณิชนันทน์ นุ่มนิ่ม ม.3/4ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.ต้นฝึกสอนโดยครูประสานใจ หุตะเสวี พงษธา
2.นายจิรวัฒน์ เลิศชนะวงษ์ ม.6/7ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.ปลายฝึกสอนโดยครูบุญชัย มัศยวรรณ และ ครูญาณพัทธ์ อิ่มสุนทรรักษา
3.นางสาวอนุสรณ์ วงษ์จันทร์ ม.6/7ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.ปลายฝึกสอนโดยครูบุญชัย มัศยวรรณ และ ครูญาณพัทธ์ อิ่มสุนทรรักษา
4.นางสาวธนัชพร สีมาหงลดานนท์ ม.6/7ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.ปลายฝึกสอนโดยครูบุญชัย มัศยวรรณ และ ครูญาณพัทธ์ อิ่มสุนทรรักษา
5.เด็กหญิงศุภัสรา อ่ำสุพรรณ ม.3/6ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.ต้นผู้ฝึกซ้อม นางสาวกาญจนา รุ่งเรืองชัยทอง และ นางสาววราภรณ์ วัดพ่วงแก้ว
6.เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภูแข ม.3/6ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับชั้น ม.ต้นผู้ฝึกซ้อม นางสาวกาญจนา รุ่งเรืองชัยทอง และ นางสาววราภรณ์ วัดพ่วงแก้