Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2563

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรม "การแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2563" ปีนี้มีคุณครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูประทวน  เข็มเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คณครูสมจิตร  หุตะเสวี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และ คุณครูวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป