Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีมอบงานสภานักเรียน งานคณะสี มอบเข็มสภานักเรียน เข็มผู้เสียสละ

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดพิธีมอบงานสภานักเรียน งานคณะสี มอบเข็มสภานักเรียน และเข็มผู้เสียสละ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน โดยพิธีมอบงานในครั้งนี้มีสัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ
1. ธง มอบโดยประธานสภานักเรียน และประธานคณะสี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า พี่ขอให้รุ่นน้องช่วยกันดูแล รักษาเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของโรงเรียน ให้ทำความดี และนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนมาสู่สถานศึกษา ดังธงสีประจำโรงเรียน และธงคณะสีที่โบกสะบัดประกาศเกียรติ
2. โทรโข่ง มอบโดยรองประธานสภา และรองประธานคณะสี คนที่ 1 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของการสื่อสารการเรียนรู้ การติดต่อ เอื้ออาทร ดูแลกันและกัน ในระบบพี่ดูแลน้อง
3. แฟ้มสะสมงาน มอบโดยรองประธานสภา และรองประธานคณะสี คนที่ 2 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า งานทุกอย่างที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในแฟ้มสะสมนั้น จะขอให้รุ่งน้องรับไป ดำเนินการต่อไป