Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  10 อันดับแรก 

ปีการศึกษา 2562

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562 คะแนนเต็มและอยู่ในลำดับที่ 1-10 ของจังหวัดกำแพงเพชร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม