Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (2 Votes)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ภาพข่าวโดยกลุ่มงานแนะแนว

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษา 3 (4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 400 คะแนน)  โรงเรียนมีผลคะแนนทุกรายวิชาผ่านค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง ม.3 และ ม.6