Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ร มส มผ ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ให้นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน

 

ถ้านักเรียนติด 0  ร มส มผ ให้นักเรียนลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

"นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่มีสิทธิ์แก้ตัว ในรอบนี้"

 

ดาวโหลด Qrcode ไลท์ กรณีที่ภาพขึ้นช้า

 

 

qrcode line ของครู เพื่อให้นักเรียนติดต่อโดยตรงกับครูผู้สอน