Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

พิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ทำความดีประจำปีการศึกษา 2562

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานปกครอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ทำความดี ให้กับนักรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม