1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

นักเรียนได้นำสิ่งของสำหรับการดูแลผู้ป่วยมอบให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ กันศิริ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5. ได้นำสิ่งของสำหรับการดูแลผู้ป่วย(แพมเพริท์/ผ้าปู/กระดาษทิชชู ฯลฯ) ไปมอบให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร...สืบเนื่องจากการเปิดร้านจ้าวไข่เจียวการกุศลนักเรียนระดมทุน(ตัวเอง/ครู/เพื่อน/ฯลฯ)จัดการเปิดร้านขายโดยไม่หักต้นทุนได้ เงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (จำนวนเงินสูงมากเพราะมีคนใจบุญจ่ายค่าไข่เจียวกระทงละ 1,000 บาท)นำไปซื้อของที่จะให้โรงพบาบาล ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(Social Service Activity)ซึ่งในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายได้ทำงานช่วยเหลือสังคมและนักเรียนต้องใช้กระบวนการคิด ณ เวลานี้มีเรื่องใดที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและที่สำคัญเลือกทำงานตามบริบทตามศักยภาพของตนเองด้วยความสมัครใจ/นักเรียนออกแบบการทำงานด้วยตนเอง/ครูคือผู้อำนวยความสะดวก/โรงเรียนทำหน้าที่สนับสนุน ”สละเวลาส่วนตัวเพียงน้อยนิดเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม”...งานจิตอาสา..ทำได้ทุกเพศทุกวัย...ไม่ต้องรอเวลาให้โตไปกว่านี้ เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีเป้าหมายเพื่อออกมารับใช้สังคม ขอบคุณทีมงานชมรมศิลป์ในสวนที่จัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมจากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร..เป็นตัวอย่างที่ดีงามที่แสดงให้เห็นว่า“บ้านเมืองนี้เป็นของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง/ไม่ต้องหาว่าหน้าที่ใคร/ทุกอย่างเกิดจากคำว่า “จิตอาสา”....ช่วยกันคนละไม้คนละมือนละมือ ผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องส่งเสริมเยาวชน...”ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา” เพราะในอนาคตเยาวชนเหล่านี้คือผู้ใหญ่ที่ต้องมาดูแลบ้านเมือง. ฝึกให้เด็กเรียนรู้การทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาอุดหนุน/ลูกค้าข้าวไข่เจียวตลอดกาล