Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรม “ทำบุญวันมาฆบูชา”

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรม “ทำบุญวันมาฆบูชา” เนื่องในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆูชา เป็นวันหยุดและโรงเรียนมีกิจกรรมอื่น ๆ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงจัดให้มีกิจรรมนี้ขึ้นในวันเวลาดังกล่าว โดยมีนายสอิ้ง  กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย  วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3[3] ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4