Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.86 (7 Votes)

 

ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

>>>การประเมินความพึงพอใจต่อครูผู้สอน<<<

 

>>>การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงาน 4 ด้าน<<<

  

ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงแก้ไข

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีการศึกษาต่อไป

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโรงเรียนกำแพงเ่พชรพิทยาคม

 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงาน 4 ด้าน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อครูผู้สอนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

 

 ผลการประเมินความพร้อมของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

   

>>>แบบสอบถามแนวทาง ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้<<< 

>>>แบบสอบถามความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์<<<