Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศ

 

การรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลระดับจังหวัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562

คลิกเพื่อดูต้นฉบับ   คลิกเพื่อดูต้นฉบับ]

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลระดับจังหวัด   วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายชวิศกร มุกดามาศ               มัธยมศึกษาปที่ 1 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงปรียนิตย ตั้งปญญพนต       มัธยมศึกษาปที่ 1 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงภัทรวรรณ เลาวหุตานนท    มัธยมศึกษาปที่ 1 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กชายกันตินันท มณีพราย             มัธยมศึกษาปที่ 2 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงรัฐนันท วิบูลสวัสดิ์วัฒนา     มัธยมศึกษาปที่ 2 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงปริยาภัทร เลาวหุตานนท    มัธยมศึกษาปที่ 3 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงไหมแกว ปรีชาสิทธิคุณ      มัธยมศึกษาปที่ 3 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร

 

รางวัลเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงปรียนิตย์ ตั้งปัญญพนต์     กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร

 

รางวัลระดับจังหวัด   วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กชายชวิศกร มุกดามาศ             มัธยมศึกษาปที่ 1  กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงภัทรวรรณ เลาวหุตานนท มัธยมศึกษาปที่ 1  กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กชายกันตินันท มณีพราย          มัธยมศึกษาปที่ 2  กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงรัฐนันท วิบูลสวัสดิ์วัฒนา มัธยมศึกษาปที่ 2  กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กชายอิทธิกร อิทธิฤทธิ์เดช       มัธยมศึกษาปที่ 2  กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงปริยาภัทร เลาวหุตานนท มัธยมศึกษาปที่ 3  กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
เด็กหญิงไหมแกว ปรีชาสิทธิคุณ  มัธยมศึกษาปที่ 3   กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร