Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมค่ายSTEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2 

ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์(STEM) ได้จัดกิจกรรมค่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษSTEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ รมยคีรี อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง หัวหน้าโครงการฯพร้อมด้วยคณะครูจากกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วยคณะครูชาวต่างชาติร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมเน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความสุขและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไว้