Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ปีที่ 3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ 

ภาพข่าวโดยคุณครูปวริศา  เรืองชัยศิวเวท

เมื่อวันที่ 6-20 ตุลาคม 2562 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 สืบเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งรับผิดชอบในการจัดค่ายอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาซี ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ
1 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ ตามความถนัด ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
2. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
โดยการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในครั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมค่าย ดังนี้
- โรงเรียนวัชรวิทยา จำหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 คน
- โรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 3 คน
- โรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 3 คน
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 คน
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จำนวน 7 คน
- โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จำหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน และ
- โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จำหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน
ทั้งนี้การดำเนินงานผ่านไปเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดีมาก