Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ร่วมงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ”

ภาพข่าวโดยคุณครูปวริศา  เรืองชัยศิวเวช

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงาน นายวัฒนา เมฆี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานเปิดงาน มีศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดงาน 

ภายในงานประกอบด้วย งานนิทรรศการ   ประวัติและผลงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ  กิจกรรมวิชาการจำลองบรรยากาศในการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ 8 กลุ่มสาขาวิชา ตลอดจนกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ

การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ครูวัฒนา เมฆี ตัวแทนวิทยากรศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการกิจกรรม “ครูไทยร่วมใจสู่มาตรฐานสากล”  และนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้เข้าทดสอบในกิจกรรมการทดสอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการ “How academic Olympics you are!” มีผลการสอบ ดังนี้

          ผลการทดสอบในระดับ เหรียญทอง
          1. นายพิชัยยุทธ์ บริสุทธิ์บงกช
          2. นางสาวพิมพ์ประภัสสร์ ก้องเกรียงไกร 
          3. นายก้องกิดากร ชนะนิธิธรรม
          4. เด็กหญิงปริยาภัทร เลาวหุตานนท์
          5. เด็กหญิงถิรดา ถมนาม
          6. เด็กชายจิรพัฒน์ คุ้มเณร

          ผลการทดสอบในระดับ เหรียญเงิน
          1. นายภูเบศร์ เรืองคุ้ม 
          2. เด็กหญิงรัฐนันท์ วิบูลย์สวัสดิ์วัฒนา 
          3. เด็กชายกันตินันท์ มณีพราย 
          4. เด็กชายอิทธิกร อิทธิฤทธิ์เดช