Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

เอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM

เรียนคุณครูแนบไฟล์ STEM Education (แผนการจัดการเรียนรู้ รูปภาพ วิดีโอ กิจกรรม) ลงในแบบสอบถาม

ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้

1. สไลด์การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษา [ DownLoad]
    [ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562]

2. ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำไฟฉาย  ของคุณครู เนตรดาว [ DownLoad ]
    [ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562]

3.  ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานการณ์อยากมีหลอดไฟฟ้า  DownLoad ]
    [ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562]

4. ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย [คลิกเชื่อมโยงไปยังเว็บ ]

5. การจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตามแนวทาง-STEM DownLoad ]

6.

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM Education   

 

    

 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้   ที่มา :https://www.hongpakkroo.com/3001.html

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและภาษาต่างประเทศ
1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ขวดน้ำ

 

แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิทยาศาสตร์
2) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 1ส่วนประกอบถายนอกของพืช
3) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 3 หน้าที่พิเศษของพืช
4) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 3 หน้าที่พิเศษของพืช
5) แผนการจัดการเรียนรู้ป.4 4 การลำเลียงน้ำและอาหาร

แผนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) แผนการจัดการเรียนรู้ STEM เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่5แบบปกติการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อังกฤษ ป.4 STEM
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อังกฤษ ป.4 I PAD

 

แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000 iclaasroom
2) คณิตศาสตร์_ป4_หน่วยที่2_การบวกและการลบ

ที่มา : http://iclassroom.obec.go.th

 

 

แผนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) และกิจกรรมสะเต็มหลายกิจกรรม..

 

แผนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM)

แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีแนวสะเต็มศึกษา

แผนการจัดกาารเรียนรู้เทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวสะเต็มศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่มา : http://iclassroom.obec.go.th

 


ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ฉบับรับการประเมินครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย จาก สสวท. เมื่อ 28 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการสอน แบบสะเต็มศึกษา อย่างไรก็ตามหากมีการดัดแปลงหรือนำไปใช้ โปรดอ้างผู้เขียน (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และแหล่งที่มา (www.astroeducation.com) จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 

คลิก ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF >> [ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ที่มา : http://www.astroeducation.com